Det ble langt dyrere enn antatt å bygge hjelpekraftforsyning til Statnetts transformatorstasjon på Hagafjellet i Sogndal. Arkivfoto: Statnett

Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.

Da Statnetts transformatorstasjon på Hagafjellet i Sogndal trengte hjelpekraftforsyning i 2013, ba Statnett Sognekraft føre fram høyspent- og fiberkabler mot at Statnett dekket kostnadene til dette som anleggsbidrag. Dete endte med å koste over tre ganger mer enn beregnet.

Ifølge Sognekraft skyldtes dette at Statnett krevde at arbeidene skulle fremskyndes, og at Sognekraft støtte på svært krevende vær- og grunnforhold.

Bygget vei

Statnett mener Sognekrafts kostnader ikke har vært nødvendige, og at overskridelsene blant annet kommer av mangelfull planlegging og styring av prosjektet. Sognekraft skal ifølge Statnett ikke ha tatt nok hensyn til skikkelig grøfting for vann, og ha bygget en vei som ikke var nødvendig. Alt dette har Sognekraft avvist.

Partene var nære på å møtes i retten, men bestemte seg til slutt for å la myndighetene avgjøre saken.

NVE fattet i november vedtak om at det ikke var grunnlag for å avkorte anleggsbidraget slik Statnett ønsket. Vedtaket slo fast at Sognekraft kan dokumentere alle kostnader relatert til nettilknytningen. 

Statnett klaget på vedtaket fordi de mente det forelå saksbehandlingsfeil. Merkostnader som er oppstått som følge av manglende aktsomhet, kan ikke regnes som nødvendige kostnader, påpekte Statnett.

NVE skrev at de hadde foretatt en samlet vurdering, men ifølge Statnett viser ikke direktoratet hvilke hensyn som er vektlagt.

Sognekraft bestrider innholdet i klagen, og mener direktoratets vedtak bygger på korrekt rettsanvendelse og riktig faktisk grunnlag.

I ettertid har det kommet nytt regelverk om anleggsbidrag som sikret at kundene kun kan faktureres 15 prosent av eventuelle overskridelser, men dette regelverket gjaldt ikke på tidspunktet da byggingen skjedde.

OED avgjør

I en avgjørelse Energiteknikk har fått innsyn i, står NVE fast på sitt vedtak.

«NVE kan ikke se at det er grunn til å omgjøre vedtaket på bakgrunn av anførslene. Vedtaket bygger for det første på den dokumentasjon klagepartene har fremlagt. Det fremgår av dokumentasjonen […] hvilke kostnader som har vært nødvendige og hvordan disse har vært kommunisert undervegs i prosjektet», skriver direktoratet.

NVE avviser at den «samlede vurdering» Statnett viser til har vært foretatt på bakgrunn av et fritt skjønn.

«Den samlede vurdering viser til de konkrete vurderinger av hvilke kostnader som var nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. Når konklusjonen for hver av de enkelte punkter var at disse var å anse som nødvendige, måtte også den samlede vurdering tilsi at det ikke var grunnlag for å avkorte anleggsbidraget», skriver NVE.

I forrige uke sendte derfor direktoratet klagen over til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse.