Myndighetene ser på hvordan de kan slippe å behandle fornybar-søknader som det opplagt aldri blir noe av. Foto: Dirk Ingo Franke

Olje- og energidepartementet utreder et forslag om å kunne gi tidlig avslag i store vind- og vannkraftsaker, så man slipper unødvendige høringsrunder.

I energimeldingen tok olje- og energidepartementet til orde for at de «vil utrede og legge frem et lovforslag som gir konsesjonsmyndigheten adgang til å gi tidlig avslag i større vann- og vindkraftsaker».

Dette skal gjøres for at tiltak som medfører vesentlige negative virkninger for miljø eller annen arealbruk, eller som har svak prosjektøkonomi, skal kunne gis tidlig avslag.

Unødvendige høringer

I energimeldingen heter det også at det i arbeidet med den nasjonale rammen for vindkraft skal vurderes om rammen skal legges til grunn for vurderingen av hvilke ikke-realiserte konsesjoner som bør videreføres og i spørsmålet om tidlig avslag.

Dette er Norges vassdrags- og energidirektorat inne på i sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft, hvor de skriver at de ikke har hjemmel i energiloven til å unnlate å ta en melding om et mulig vindkraftprosjekt til behandling. En melding er første steget i en søknadsprosess.

Stortingsrepresentant Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet stiller i et skriftlig spørsmål til energiminister Kjell-Børge Freiberg spørsmål om hva som er status med arbeidet med lovforslaget om tidlig avslag.

Han mener en hjemmel i energiloven til tidlige avslag «vil sikre effektivitet og redusere unødig tidsbruk for tiltakshavere, forvaltning og høringsparter».

Flere spørsmål må avklares

Energiministeren svarer at departementet etter behandlingen av energimeldingen i Stortinget har gjennomført flere forenklinger av konsesjonssystemet for vind- og vannkraftssaker for å effektivisere behandlingen i størst mulig grad.

Han skriver videre at utredningen av et lovforslag om tidlig avslag pågår.

«En slik lovendring reiser imidlertid flere spørsmål av forvaltningsrettslig karakter som må avklares slik regelverket krever før det kan trekkes endelige konklusjoner», skriver Freiberg. 

I dette utredningsarbeidet inngår ifølge energiministeren også hvilke kriterier som kan danne grunnlag for tidlig avslag, og han skriver at dette ses i sammenheng med arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft.