Ising i Holandsfjorden skapte store problemer for lakseprodusenten Nova Sea i vinter. Foto: Nova Sea

Lakseprodusenten Nova Sea krevde at Statkraft startet Svartisen kraftverk for å hindre islegging av Holandsfjorden og ødelagte oppdrettsanlegg. Statkraft avviser alt ansvar.

Nova Sea driver lakseoppdrett i Skålsvika og Rendalsvik i Holandsfjorden i Nordland. Fjorden er ifølge selskapet normalt isfri.

Statkrafts Svartisen Kraftverk, med en installert effekt på 600 MW og en årlig produksjon på 2200 GWh, har utslipp av vann innerst i fjorden. Statkraft kompenserer for ulempene ved sin drift ved at det blant annet er bygget et bobleanlegg i fjorden, for å holde fjorden isfri av hensyn til annen virksomhet.

4. mars i år oppsto det imidlertid ifølge Nova Sea en full tilfrysing av Holandsfjorden. Lakseoppdretteren satte i verk tiltak med egne og innleide båter for å trafikkere fjorden døgnet rundt og holde den isfri og trekke bort isflak.

6. mars ble selskapet gjort oppmerksom på at Statkraft hadde stoppet produksjonen og stengt vannstrømmen i elveutløpet fra Svartisen kraftverk på grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid.

Krevde kjøring

Ifølge Nova Sea aksepterte Statkraft å øke kapasiteten på bobleanlegget for å se om det hindret ny is å legge seg på fjorden.

«Det er imidlertid fortsatt stor isdannelse i fjorden, og Statkraft har ikke vist noen vilje til å ta grep som vil avhjelpe den akutte situasjonen som har oppstått. Etter det Nova Sea forstår vil stansen av kraftverket fortsette til uke 14, noe som ikke er forenelig med Nova Sea sin virksomhet i fjorden. lsdannelsen som følge av stansen er en kontinuerlig fare for Nova Sea sine oppdrettsanlegg, som vil kunne få svært store konsekvenser», skrev Nova Sea i sitt brev, som er ført i pennen av advokatselskapet Arntzen de Besche og datert 8. mars.

Nova Sea krevde derfor at Statkraft så raskt som mulig gjenopptok vannføringen.

Halv milliard

Lakseselskapet opplyser i brevet at de hadde stående 1,6 millioner med en forventet salgsverdi ved endt produksjon på 520 millioner, i tillegg til at selve anleggene har en betydelig økonomisk verdi.

«Den situasjon Statkraft har skapt ved å stanse sin produksjon, medfører overhengende fare for økonomisk og miljømessig skade. Dersom anleggene blir truffet av ismasser kan de havarere og fisken kan rømme. De direkte økonomiske konsekvensene vil bli svært betydelige. I tillegg vil de potensielle miljøskadelige konsekvensene være store», skrev Nova Sea i brevet, som Energiteknikk har sett.

Selskapet varslet om at de «vil holde Statkraft økonomisk ansvarlig for den skade selskapet og havmiljøet måtte bli påført om oppdrettsanleggene skades på grunn av ismassene eller Nova Sea på annen måte blir skadelidende».

Selskapet varslet også at de vil kreve alle kostnader for å holde fjorden isfri dekket av Statkraft.

Avviser ansvar

Statkraft hadde en ganske annen oppfattelse av saken.

«Innledningsvis vil vi bemerke at vi er noe overrasket over tonen i dette brevet, ettersom vi frem til vi mottok brevet har oppfattet at det har vært en god kontakt mellom partene lokalt. Til tross for at vi knapt kan se at vi har noe ansvar for den situasjonen som er oppstått […], har vi gjort hva som med rimelighet kan gjøres fra vår side for å søke å avhjelpe ulempene for Nova Sea», skriver Statkraft i sitt svar, som Energiteknikk har sett.

«Når De nå bringer saken inn i et mer rettslig spor, vil vi bemerke at vi ikke kan se at problemene for Nova Sea skyldes vårt vassdragstiltak», skriver Statkrafts advokat videre.

«Tvert imot er jo situasjonen at kraftverket i øyeblikket ikke kjøres, slik at det i større grad enn før er de naturlige klimatiske forhold i Holandsfjorden som avgjør mengden av is på stedet», skriver Statkraft i sitt svarbrev, datert 11.  mars.

Selskapet «kan ikke se at fraværet av den fordelen som kraftverkets drift måtte ha gitt Nova Sea gir selskapet noe krav på erstatning når kraftverket står», understrekes det i brevet.

Statkraft påpeker at Nova Seas virksomhet ble etablert etter at Svartisen kraftverk kom i drift.

Lovlig med stans

Videre understreker kraftprodusenten at Svartisen kraftverk ikke har noe konsesjonsvilkår eller andre offentlige krav om å drive kontinuerlig. Det er heller ikke avtalt med Nova Sea at kraftverket skal kjøres kontinuerlig.

«Det vil derfor være vanlig og lovlig at dette kraftverket, på linje med andre kraftverk, står i kortere eller lengre perioder. Dette gjelder også om vinteren», skriver Statkraft.

«Dersom Nova Sea har etablert seg i kraftverkets nærområde i tillit til at kraftverket vil gå kontinuerlig gjennom vinteren, er det i tilfelle en vurdering Nova Sea selv må ta ansvaret for», skriver Statkraft.

Uavhengig av den rettslige situasjonen, understreker Statkraft at de alltid vil være villige til å vurdere «rimelige anmodninger om bistand fra aktører i våre nærområder».

«l dette tilfellet er det imidlertid vanskelig å se at vi kan gjøre mer enn hva vi allerede gjør», skriver Statkraft.

Selskapet understreket at den aktuelle arbeidsoperasjonen ikke kunne avbrytes,

«Dette er en komplisert operasjon, hvor store ressurser er satt inn. Svartisen kraftverk er et av Norges største kraftverk, og vedlikehold som krever nedetid må aksepteres av den systemansvarlige (Statnett), som koordinerer vårt ønske om nedetid med tilsvarende behov hos andre produsenter og netteiere», skrev Statkraft.

Vurderer videre oppfølging

Snaue to måneder senere har Nova Sea ikke lagt saken død.

«Som følge av isleggingen påløp det store kostnader til fjerning av is og til å beskytte anleggene mot isen. Etter konsesjonsvilkårene er Statkraft forpliktet til å avbøte isulemper i Holandsfjorden. Nova Sea vurderer nå om det er grunnlag for en videre oppfølging av saken overfor Statkraft», skriver senioradvokat Carl Philip F. Fleischer i Artntzen de Besche i en epost til Energiteknikk.

– Hvor store kostnader påløp det som følge av isleggingen?

«Dette har jeg ikke fått tall på ennå», svarer Fleischer.