Statkraft trenger å samordne nettilknytning for sin vindpark på Remmafjellet. Foto: Statkraft

Statkraft ber om å få utsatt fristen for idriftsettelse for Remmafjellet vindkraftverk til 31. desember 2024.

Vindparken skal ligge i Snillfjord kommune og bli på 130 MW. I henhold til den gjeldende konsesjonen er fristen for idriftsettelse 1. oktober 2020.

Bakgrunnen for ønsket om utsettelse er behov for samordning.

I sin søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påpeker nemlig Statkraft at det er søkt om konsesjon for utbygging av vindkraftverk på Svarthammeren i Snillfjord kommune av tre ulike selskaper, nemlig Njordr, Norsk Vind energi og Trønderenergi. I konsesjonssøknadene fra disse tre konkurrentene opereres det med planer for idriftsettelse i henholdsvis 2022, 2023 og 2024.

Tar høyde for forsinkelser

Remmafjellet vindkraftverk har konsesjon for nettilknytning til Statnetts nye transformatorstasjon Snilldal i Snillfjord, og Svarthammaren vindkrkaftverk vil også måtte etablere nettilknytning til denne stasjonen, ifølge Statkraft.

«Det vil derfor være nødvendig å samordne både prosesser og tekniske forhold vedr. nettilknytningen, og dette vil ikke kunne avklares før en endelig konsesjon for Svarthammaren foreligger. Basert på dette vil et realistisk tidspunkt for idriftsettelse av ny kapasitet i Snilldal stasjon være høsten 2023, men dette vil kunne påvirkes av tidsbruken for konsesjonsprosessen vedr. Svarthammaren», skriver Statkraft.

Ifølge selskapet er det realistisk å forente at både Snilldal stasjon og Remmafjellet vindkraftverk vil kunne ferdigstilles innen utløpet av 2023.

«Men det vil være fornuftig å ta høyde for at det kan inntreffe forsinkelser, og vi legger derfor inn et år ekstra», skriver Statkraft i sin søknad.

Selskapet opplyser til Energiteknikk at de ikke har mottatt svar på søknaden fra NVE ennå.

Mange eiere

Remmafjellet vindkraftverk ble opprinnelig konsesjonssøkt av Zephyr AS i 2010, og Zephyr fikk etter klagebehandling endelig anleggskonsesjon for bygging og drift av Remmafjellet vindkraftverk fra OED i august 2013.

Statkraft Agder Energi Vind DA (SAE Vind) kjøpte så prosjektet fra Zephyr i februar 2015, og konsesjonen ble overført til SAE Vind. Statkraft overtok Agder Energis eierandeler i SAE Vind i september 2018, og selskapet har senere endret navn til Statkraft Vind Utvikling.

Nå er Remmafjellet vindkraftverk en av parkene Statkraft vil bygge ut før de gir seg med vindkraft i Norge.