hubro
Vilkårene om hubroundersøkelse gjorde det umulig å gjennomføre Innvordfjell-prosjektet innen fristen.

Først etter at anleggsarbeidene startet opp på Sørmarkfjellet, ble undersøkelsene av fuglelivet i området ferdigstilt og hubro funnet. SV spør om energiministeren vil stanse anleggsarbeidet.

I forbindelse med vindkraftutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune i Trøndelag ble krevd at det skulle gjennomføres for- og etterundersøkelser av hubro, storlom, smålom og hønsehauk, for at man skulle kunne ta hensyn til eventuelt hekkende fugl i anleggsperioden.

Forskere ved Nord universitet har nå påvist at det er hubro i influensområde til det planlagte vindkraftverket i Sørmarkfjellet, noe man antok det ikke var da endelig konsesjon ble gitt i 2016.

Stanse?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt utbyggere å kartlegge hubro, og skriver i kravene til Miljø, transport og anleggsplanen (MTA) at «dersom det påvises hekkende hubro, storlom, smålom og hønsehauk på hekkeplasser i vindkraftverkets influensområder, skal dette i størst mulig grad hensyntas i anleggsarbeidet med sikte på å minimere forstyrrelsene i den aktuelle perioden»

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken påpeker i et skriftlig spørsmål til energiminister Kjell-Børge Freiberg at «det er svært vanskelig å ta nødvendige hensyn til fuglelivet i anleggsperioden, når de nødvendige undersøkelser ikke er ferdige før etter at anleggsarbeidet har startet opp».

«Vil statsråden stanse anleggsarbeidet og sørge for at de nødvendige hensyn til fugl tas og hva gjør han for at slike undersøkelser gjøres før anleggsarbeidet starter opp i framtiden?», spør han videre.

Energiministeren har ennå ikke svart på spørsmålet.

Liten aktivitet

Ifølge Namdalsavisa har TrønderEnergi meddelt NVE at de vil gjøre ytterligere undersøkelser av hubro i og ved Sørmarkfjellet. Selskapet fortsetter imidlertid med arbeidet med anleggsvegen. Dette begrunnes ved at det vil ta en stund før anleggsarbeidene kommer opp på selve fjellet. TrønderEnergi har også opplyst at det inntil videre heller ikke vil være helikoptertrafikk knyttet til utbyggingen. 

NVE vil ifølge avisen ikke pålegge anleggsstans, fordi de de mener den gjennomførte undersøkelsen og den foreslåtte oppfølgingen ivaretar vilkåret som ble satt da NVE godkjente detaljplanen og MTA for området.