Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.

Oppdatert med kommentar fra Equinor.

Som Energiteknikk nylig skrev, er Norges Fiskarlag svært kritisk til Equinors planer for å bygge en flytende vindpark for Hywind-turbiner på Tampen-området.

Fiskeridirektoratet er også kritisk. I et høringsinnspill som Energiteknikk har sett, ber de om at sørenden av parken vris mer mot øst slik at den blir liggende dypere og risikoen for uhell minker.

«Et annet alternativ vil være å flytte hele parken til et område hvor det generelt er mindre fiskeri- og petroleumsaktivitet», skriver direktoratet.

«Farlig»

Allerede september i fjor kom Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag med innsigelser mot plasseringen, og direktoratet skriver nå at de «registrerer at lokaliseringen forblir uforandret» til tross for innspillene.

Problemet er at parken ifølge direktoratet vil ligge delvis i eksisterende trålfelt og tett opp til områder med periodevis stor fiskeriaktivitet.

«Under en fiskeoperasjon i dårlig vær kan det være farlig å operere nær slike installasjoner dersom fartøyene skulle få problemer med fremdriftsmaskineriet som følge av uforutsette hendelser som motorfeil eller redskap på propellen. I verste fall kan fartøyet drive inn i vindparken og påføre store skader på turbiner og fartøy», skriver Fiskeridirektoratet.

Parken er foreslått bygget mellom Gullfaks- og Snorre-installasjonene i den nordlige delen av Nordsjøen, ca. 140 kilometer fra land på 260 til 300 meters dyp.

Parken vurderes utbygget med opptil elleve vindturbiner med en samlet kapasitet på mellom 800 og 100 MW. Den vil beslaglegge et område på ca. 9 kvadratkilometer på overflaten, men ca. 22,5 kvadratkilometer på havbunnen på grunn av oppankringene.

Prosjektet er planlagt med en start i 2022.

Ber om opprydding

Fiskeridirektoratet er også opptatt av at ankrene gjøres overtrålbare. Sugeankrene vil stikke to meter opp av havbunnen og befinne seg 800 meter fra vindturbinene.

«Dermed er det stor fare for at evt trålaktivitet over ankerene vil føre til fasthekting», skriver direktoratet.

De er også opptatt av at rør og ledningstraseen i størst mulig grad legges langs eksisterende rør og kabeltraseer. Dette påpekte de i en høringsuttalelse i desember, men de mener Equinor ikke har tatt hensyn til det.

«Hvis ikke strømkablene kan legges langs allerede eksisterende traseer, bør kryssing av andre rør og kabler holdes til et minimum for å redusere behovet for store steinfyllinger. Derfor vil vi be om en ny vurdering av strømkabel traseene. Et eksempel på en alternativ trase er å legge strømkabelen langs tampnettkabelen som går mellom nettopp Gullfaks og Snorre feltet», skriver Fiskeridirektoratet.

Equinor har opplyst at de antar at de nedgravde kablene og sugeankrene vil bli etterlatt på stedet, «siden fjerning vil medføre unødvendige inngrep og kostnader». 

Dette er ikke direktoratet fornøyd med.

«Fiskeridirektoratet er opptatt av at alle komponenter fra innretningen fjernes ved avvikling av feltet, og dette gjelder også strømkabler og anker som er installert i forbindelse med vindparken», skriver Fiskeridirektoratet.

Dynamisk aktivitet

De understreker også at selv om bunntrålfiskeriet tidligere var større, er det også i dag et betydelig bunntrålfiske i området, spesielt rett vest for vindparken.

«Dette kan oppfattes som underkommunisert i høringen og kan samtidig forandre seg i framtiden. Når parken har en levetid på 20 år, så bør historisk fiskeridata spores lenger tilbake og da finner en vesentlig mer fiskeri på området.  Fiskeridirektoratet minner om at fiskeriaktivitet er en dynamisk aktivitet som til enhver tid tilpasser seg fiskens adferd og vandringsmønster», heter det i høringsuttalelsen. 

Direktoratet har forståelse for Equinors ønske om en trålfri sone, men mener denne ikke bør være større enn 500 meter fra ytterste vindmølle. 

På spørsmål fra Energiteknikk om de har noen kommentarer til Fiskeridirektoratets innspill og om det er aktuelt å justere beliggenheten eller bygge parken et helt annet sted, svarer pressetalsmann Eskil Eriksen i Equinor dette:

«Vi går nå grundig gjennom høringsuttalelsene vi har fått. Vi vil inkludere et sammendrag av høringsuttalelsen og kommentarer i endelig PUD (Plan for utbygging og drift red. anm.)».