Statkraft har flere damanlegg under opprustning, her illustrert med dam Songa i Tokkestrengen i Telemark. (Foto: Statkraft)

Aldri har det blitt brukt mer penger på oppgradering av dammer enn nå.

Milliarder av kroner skal investeres i dammer de neste årene.

Energiteknikk har spurt Statkraft, E-CO og BKK om hvor mye penger de planlegger å investere i opprusting av dammer de nærmeste årene.

Statkraft anslår tallet til rundt 700 millioner kroner, E-CO til rundt 500 millioner kroner og BKK til om lag 400 millioner kroner. Altså 1,6 milliarder kroner bare for disse tre selskapene.

15 års sykluser

Bakgrunnen er endringer i Damsikkerhetsforskriften i 2010. Den ble da samordnet med flere andre forskrifter og det ble tatt høyde for klimaendringer og et mer ekstremt vær. Samtidig ble det introdusert et revisjonsintervall i sykluser på 15 år. 

– Fordi mange av dammene er gamle, og dette er første omgang i denne rulleringen, blir det generelt sett avdekket et relativt stort behov for oppgraderinger, sier seksjonssjef Lars Grøttå i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er NVE som har ansvar for damsikkerheten.

– Ved neste rullering er det grunn til å anta at dette vil bli vesentlig mindre, sier Grøttå.

4000 dammer

NVE har registrert rundt 4000 dammer, hvorav om lag 75 prosent er knyttet til kraftproduksjon. I det alt vesentlige dreier det seg om betong- og steinfyllingsdammer.

Den reviderte forskriften stiller ikke nye tekniske krav til sikkerheten, men gir klare føringer for hvilke vurderinger som må gjennomføres for å kvalitetssikre at dammene oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

– I de prosessene som pågår, etterspør vi faglig vurderte tiltaksplaner fra dameierne, med tidsangitt gjennomføring, understreker Grøttå.

– Dersom vi opplever at dette treneres, griper vi inn. I det arbeidet som pågår, er dammer som er vurdert med størst bruddkonsekvenser prioritert. At det så langt ikke er registrert dambrudd på store dammer her i landet, underbygger inntrykket av at damsikkerheten generelt sett er god, sier Grøttå.