gjøa
Gjøa-plattformen utenfor Florø får (bildet) får deler av kraftbehovet sitt i kabel fra Mongstad. Foto: Neptune Energy

Nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad svekker forsyningssikkerheten for Gjøa-feltet og kan gi store samfunnsøkonomiske tap, advarer feltets operatør Neptune Energy.

Equinor søkte i april Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å legge ned den siste av de to gassturbinene på kraftvarmeverket på Mongstad, siden gasskraftproduksjon ikke lenger er lønnsomt.

Equinor ønsker å stenge gassturbinen fra det tidspunktet den nye linjen mellom Mongstad og Modalen er på plass.

Svekket forsyningssikkerhet

Når gasskraftverket stenges helt, vil imidlertid ikke Mongstad-Modalen-linjen være nok til å gi full N-1 forsyningssikkerhet, altså at en linje skal kunne falle ut uten at strømmen går.

«Forsyningssikkerheten for Mongstad er derfor noe redusert i forhold til tidligere, og det samme gjelder også for strømforsyningen til Gjøa og alminnelig forbruk», skriver Equinor i sin søknad.

Neptune Energy frykter konsekvensene av nedstengningen for Gjøa-feltet.

 «Redusert drift av kraftvarmeverket på Mongstad vil påvirke redundansen i krafttilførselen til Gjøa-plattformen, og kan i verste fall føre til nedstenging av produksjonen», skriver Netpune Energy i et brev til NVE som Energiteknikk har sett.

Viktig knutepunkt

Gjøa-plattformen, som også et viktig knutepunkt for tre andre felt i området, er delvis elektrifisert, og mottar strøm via en ca. 100 km lang vekselstrømkabel fra Mongstad.

Neptune Energy poengterer i brevet hvor mye penger de regner med å tape ved utsatte inntekter (nåverdi) per dags produksjon på Gjøa, men dette tallet har NVE unntatt offentlighet. Slike nåverdiestimater fra aktørene på sokkelen har en tendens til å være svært høye.

«I tillegg til direkte tap for rettighetshavere med produksjon via Gjøa vil det være store samfunnsøkonomiske tap», skriver selskapet.

Frykter tapte ressurser

Det er ikke bare tap ved utsatt produksjon Gjøa-operatøren frykter.

«Man kan heller ikke se bort fra at oljebrønnene, som er i en sluttfase av sitt produksjonsliv, blir stengt inne på permanent basis tidligere enn planlagt etter en lengre stans. Dette vil medføre svært store økonomiske tap for Gjøa-lisensen som følge av varig tapte olje reserver», skriver selskapet.

For å sikre forsyningssikkerheten ber Neptune Energy derfor om at linjen mellom Modalen og Mongstad må være ferdig og oppgradert til standard før turbinen på Mongstad stanses.

I tillegg ber selskapet om at det installeres en transformator før turbinen stanses, for å opprettholde N-1 forsyningssikkerhet.

«Neptune ønsker å poengtere at kraftverket var en forutsetning for elektrifisering av Gjøa», skriver Neptune Energy.

Planer om utvidelse

Dagens last på Gjøa sjøkabel er ca. 35 MW. Dette vil øke til ca. 50 MW i 2021. Kabelen kan belastes med inntil 65 MW.

Neptune Energy påpeker også at produksjonen som går via plattformen vil øke, med to nye felt og nye Gjøa og Vega brønner i 2021. Deretter er det ifølge selskapet også aktuelt å ta inn ytterlige nye felt til Gjøa.

Disse er ikke besluttet utbygd enda, men det er viktig for Neptune å ha trygghet for at det ved behov kan tas ut 65 MW fra kabelen.

Neptune påpeker også at et momentant bortfall av kraftforsyningen på Gjøa vil medføre aktivering av nødsystemer, gassavbrenning og stor belastning på maskiner som følge av en brå stans.

«Vi ber om at de mulig store økonomiske konsekvensene av manglende N-l må hensyntas ved vurdering av tiltak i aktuelt nettområde», skriver Neptune.