Hydro frykter høyere nettleie hvis de ikke får kraft fra transmisjonsnettet til sin fabrikk på Høyanger (bildet). Foto: Hydro

NVE har vedtatt at de vil omklassifisere transmisonsnett til distribusjonsnett rundt Høyanger i Sogn og Fjordane, til tross for protester fra Hydro.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fattet vedtaket om omklassifisering 28. mai, i tråd med hva de varslet at de ville gjøre i begynnelsen av april.

Anleggene det gjelder er Statnetts 132-linje mellom Hydro Høyanger og Høyanger, Statnetts 132-linje mellom Sogndal og Mel og en Statnett-transformator i Høyanger, en SFE-transformator i Moskog og en Sognekraft-transformator i Sogndal.

Anleggene skal ifølge NVEs vedtak ikke klassifiseres som transmisjonsnett med virkning fra 1. januar 2020.

Bakgrunnen for søknaden fra Statnett om omklassifisering er at alle nettanlegg klassifisert som transmisjonsnett må eies av en systemoperatør, som i Norge vil si Statnett.

Ikke viktig 

Begrunnelsen for vedtaket er at anleggene ikke er høyeste spenningsnivå, etter at den nye linjen mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift i 2016.

Det binder ifølge direktoratet heller ikke sammen det det øvrige transmisjonsnettet og sikrer et sammenhengende transmisjonssystem. Videre vurderes det ikke nettet samlet ved fastsettelse av linjenes driftsmessige overføringsgrenser og det er heller ikke viktig for driftssikkerheten av transmisjonsnettet.

Ut fra systemdriften bør nettet ifølge NVE ikke ses i sammenheng med det øvrige transmisjonsnettet.

Hydro la i sine innspill vekt på at forsyningssikkerheten til aluminiumsverket i Høyanger er svært viktig, og at de mener dette sikres best gjennom at det eies av én eier, Statnett.

Videre mener Hydro at en eventuell omklassifisering vil gi urimelige tariffmessige fordelingsvirkninger og uforutsigbare rammevilkår for industrien.

Kan påklages

For å hindre dette ville de om ikke annet få utsatt omklassifiseringen til 1.januar 2022. Dette fikk de altså ikke gjennomslag for.

NVE skriver at de vurderer klassifisering av anleggene etter energiloven og prinsippene for vurdering av hva som anses som «vesentlig betydning» som fremgår av lovens forarbeider.

«Vår vurdering er at tariffmessige konsekvenser ikke inngår som i disse prinsippene, og vi vektlegger derfor ikke de tariffmessige forholdene i vår vurdering», heter det i vedtaket, som Energiteknikk har sett.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet.