Vindturbiner bidrar til redusert kraftpris, ifølge studie fra Thema Consulting Group. Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Thema Consulting tror det vil være 32 TWh vindkraft i Norge i 2030, og at det vil gi 11 til 13 øre/kWh lavere kraftpris enn om vindkraften ikke var bygget.

Det går fram i en studie konsulentselskapet har gjort for Norsk vindkraftforening (Norwea).

Ifølge Themas prognose vil vindkraftproduksjonen i Norge være 13 TWh i 2020 og 32 TWh i 2030.

Den vindkraften som er utbygget og besluttet utbygget i Norge i dag, vil ifølge rapporten gi en kraftpris i 2030 som er om lag fem øre/kWh lavere enn tilfellet ville vært uten vindkraft.

Teoretisk forutsetning

Videre utbygging opp til totalt 32 TWh vindkraft fører til at kraftprisen presses ned med ytterligere åtte øre/kWh i Themas hovedscenario og 6 øre/kWh i Themas scenario med omfattende elektrifisering av Norge.

Totalt gir dette henholdsvis 13 øre/kWh og 11 øre/kWh lavere kraftpris i 2030 i de to scenarioene enn om vi ikke hadde hatt noen vindkraftutbygging i Norge, ifølge studien.

Thema Consulting understreker imidlertid at simuleringen bygger på en forutsetning om at bortfallet av vindkraftproduksjon ikke ville ha blitt erstattet av andre prosjekter.

Halvert kostnad

Kostnaden for vindturbiner, som utgjør i størrelsesorden 65-75 prosent av investeringskostandene for et vindprosjekt, har falt jevnt de siste ti årene. Mens en vindturbin på land kostet rundt 15 millioner kroner per MW i 2009, ligger den observerte kostnaden for norske prosjekter i dag på mellom syv og åtte millioner kroner per MW, altså en halvering av kostnadene på ti år, ifølge rapporten.

Ifølge studien går rundt 20 prosent av prosjektkostnadene går til lokale aktører, særlig innen bygg og anlegg, 11 prosent til regionale og 11 prosent til nasjonale aktører. Resten er import, der vindturbinene utgjør en vesentlig del.

Basert på innhentede data fra to vindkraftparker under utbygging, samt tidligere analyser av noe eldre vindkraftverk, anslår Thema Consulting at et vindkraftprosjekt på 330 MW gir 367 årsverk lokalt, 198 årsverk regionalt og 166 årsverk nasjonalt.

Klima-tiltak

Vindkraftmotstandere hevder gjerne at vindkraftutbygging ikke er et klima-tiltak siden Norge er med i et kvotemarked og CO2-utslippene stiger andre steder.

Ifølge Thema-rapporten er imidlertid lønnsom vindkraftutbygging et kostnadseffektivt klimatiltak ved at det blir billigere for Europa å oppnå klimamålene.

«Alt annet like vil riktignok utbygging av vindkraft føre til lavere kvotepris. Det kan imidlertid ikke sees på som en undergraving av kvotemarkedet, men som et uttrykk for at klimamålene nås med minst mulig ressursbruk. I neste omgang kan vindkraftutbyggingen føre til at det blir lettere å stramme til kvotetaket ytterligere, dvs. øke ambisjonsnivået i klimapolitikken uten at det får skadelige virkninger på europeisk økonomi og industri», heter det i rapporten.