Foto: Øyvind Lie

NVE krever mer lokal involvering

NVE utvider høringsfristen for endring av utbyggingsplaner og krever at endringene synliggjøres for lokalbefolkningen.
Torsdag, 4 juli, 2019 - 14:28

–  Det er viktig å legge til rette for ryddige prosesser, lokal involvering og god informasjon. Vi har derfor sendt brev til alle som har konsesjon for vindkraftanlegg på land med skjerpede krav til lokal involvering, sier vassdrags og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.  

Blant annet vil NVE før hver utbygging kalle inn utbygger til møte i direktoratet for å gå gjennom tidsplaner og be utbygger legge fram en plan for informasjon til og involvering av lokale interessenter.

Ny utforming av anlegget, for eksempel endrede turbinpunkter eller turbinhøyde, skal visualiseres. Videre skal fagkyndig kompetanse vurdere de endrede virkningene for blant annet støy og naturmangfold av den nye løsningen sammenlignet med den som lå til grunn for konsekvensutredningen.

Utvider høringsfristen

Vurderingene skal foreligge før saken sendes på høring og skal være godt egnet for å synliggjøre endring i utbyggingsløsning og virkninger av disse for berørte interesser og gi NVE tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

NVE vil fra nå av utvide høringsfristen på detaljplan og miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA) til fem uker, for å gi berørte interesser bedre tid til å sette seg inn i planene og komme med sine innspill.

NVE vil fremover bli mer restriktive med å fatte delvedtak før detaljplan og MTA for hele anlegget er godkjent.

«Vår erfaring er at delplaner og delvedtak gjør at både konsesjonær og berørte interesser kan miste oversikten over totaliteten i prosjektet», skriver NVE i sitt brev til utbyggerne

Mer tilsyn 

NVE vil også trappe opp tilsynet.

«Alle anlegg som er under bygging må forvente stedlig tilsyn (inspeksjon) fra NVE i løpet av 2019», skriver direktoratet.

 NVE har tidligere varslet at de som skal bygge, må ta høyde for lengre saksbehandlingstid enn før. I tillegg er det fra 2019 innført krav om internkontrollsystem for å sikre at kravene i konsesjonen etterleves.

NVE la 1. april fram forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget er på høring fram til 1. oktober. NVE behandler for tiden ikke nye meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?