Foto: Øyvind Lie

NVE krever mer lokal involvering

NVE utvider høringsfristen for endring av utbyggingsplaner og krever at endringene synliggjøres for lokalbefolkningen.
Torsdag, 4 juli, 2019 - 14:28

–  Det er viktig å legge til rette for ryddige prosesser, lokal involvering og god informasjon. Vi har derfor sendt brev til alle som har konsesjon for vindkraftanlegg på land med skjerpede krav til lokal involvering, sier vassdrags og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.  

Blant annet vil NVE før hver utbygging kalle inn utbygger til møte i direktoratet for å gå gjennom tidsplaner og be utbygger legge fram en plan for informasjon til og involvering av lokale interessenter.

Ny utforming av anlegget, for eksempel endrede turbinpunkter eller turbinhøyde, skal visualiseres. Videre skal fagkyndig kompetanse vurdere de endrede virkningene for blant annet støy og naturmangfold av den nye løsningen sammenlignet med den som lå til grunn for konsekvensutredningen.

Utvider høringsfristen

Vurderingene skal foreligge før saken sendes på høring og skal være godt egnet for å synliggjøre endring i utbyggingsløsning og virkninger av disse for berørte interesser og gi NVE tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

NVE vil fra nå av utvide høringsfristen på detaljplan og miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA) til fem uker, for å gi berørte interesser bedre tid til å sette seg inn i planene og komme med sine innspill.

NVE vil fremover bli mer restriktive med å fatte delvedtak før detaljplan og MTA for hele anlegget er godkjent.

«Vår erfaring er at delplaner og delvedtak gjør at både konsesjonær og berørte interesser kan miste oversikten over totaliteten i prosjektet», skriver NVE i sitt brev til utbyggerne

Mer tilsyn 

NVE vil også trappe opp tilsynet.

«Alle anlegg som er under bygging må forvente stedlig tilsyn (inspeksjon) fra NVE i løpet av 2019», skriver direktoratet.

 NVE har tidligere varslet at de som skal bygge, må ta høyde for lengre saksbehandlingstid enn før. I tillegg er det fra 2019 innført krav om internkontrollsystem for å sikre at kravene i konsesjonen etterleves.

NVE la 1. april fram forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget er på høring fram til 1. oktober. NVE behandler for tiden ikke nye meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk.

På forsiden nå

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.