Vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

NVE utvider høringsfristen for endring av utbyggingsplaner og krever at endringene synliggjøres for lokalbefolkningen.

–  Det er viktig å legge til rette for ryddige prosesser, lokal involvering og god informasjon. Vi har derfor sendt brev til alle som har konsesjon for vindkraftanlegg på land med skjerpede krav til lokal involvering, sier vassdrags og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.  

Blant annet vil NVE før hver utbygging kalle inn utbygger til møte i direktoratet for å gå gjennom tidsplaner og be utbygger legge fram en plan for informasjon til og involvering av lokale interessenter.

Ny utforming av anlegget, for eksempel endrede turbinpunkter eller turbinhøyde, skal visualiseres. Videre skal fagkyndig kompetanse vurdere de endrede virkningene for blant annet støy og naturmangfold av den nye løsningen sammenlignet med den som lå til grunn for konsekvensutredningen.

Utvider høringsfristen

Vurderingene skal foreligge før saken sendes på høring og skal være godt egnet for å synliggjøre endring i utbyggingsløsning og virkninger av disse for berørte interesser og gi NVE tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

NVE vil fra nå av utvide høringsfristen på detaljplan og miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA) til fem uker, for å gi berørte interesser bedre tid til å sette seg inn i planene og komme med sine innspill.

NVE vil fremover bli mer restriktive med å fatte delvedtak før detaljplan og MTA for hele anlegget er godkjent.

«Vår erfaring er at delplaner og delvedtak gjør at både konsesjonær og berørte interesser kan miste oversikten over totaliteten i prosjektet», skriver NVE i sitt brev til utbyggerne

Mer tilsyn 

NVE vil også trappe opp tilsynet.

«Alle anlegg som er under bygging må forvente stedlig tilsyn (inspeksjon) fra NVE i løpet av 2019», skriver direktoratet.

 NVE har tidligere varslet at de som skal bygge, må ta høyde for lengre saksbehandlingstid enn før. I tillegg er det fra 2019 innført krav om internkontrollsystem for å sikre at kravene i konsesjonen etterleves.

NVE la 1. april fram forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget er på høring fram til 1. oktober. NVE behandler for tiden ikke nye meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk.