havvind
Illustrasjonsfoto: Michael Halberg/Mostphotos

Ledningene til havvindparkene skal eies av vindkraftprodusentene, og Statnett blir ikke systemansvarlig til havs.

Det går fram av I Olje- og energidepartementets forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs, som ble lagt fram tirsdag.

For å få fart på havvindutbyggingen i Norge, tok for noen år siden flere aktører til orde for at Statnett burde få en aktiv rolle på sokkelen for å bygge et havvind-nett.

– Klar rolle

Bellona mente for eksempel at Statnett burde legge ut for utbygging av den nødvendige infrastrukturen og at petroleumsindustrien skal ta sluttregningen og ha plikt til å knytte seg på nettet.

Dette er ikke en løsning OED har gått videre med.

I forslaget til ny forskrift fremheves det at så lenge eventuelle vindparker knyttes til land gjennom radialer, vil disse være å regne som ordinære tilknytningslinjer for produksjon.

På samme måte som for en produsent på land innebærer dette at Statnett skal kunne fastsette vilkår for tilknytningen, i tråd med systemansvaret.

Havvindprodusenten må også forholde seg til det lokale nettselskapet der produksjonen er tilknyttet.

«Slik har Statnett en klar rolle ved tilknytning av havvindparker», skriver departementet.

– Ikke nødvendig

Men siden tilknytningsradialene til havvindparker i hovedsak bare vil ha én eller et fåtall brukere, vil disse kablene ifølge departementet være å anse som såkalte kundespesifikke anlegg.

«Slike anlegg inngår ikke i transmisjonsnettet. Departementet mener derfor, i tråd med forarbeidene til havenergilova, at det ikke er nødvendig å peke ut en systemansvarlig til havs i forskriften nå», heter det i notatet.

Departementet legger til grunn at radialene til havs vil være eid av produsentene og at investeringskostnadene på land knyttet til tilknytning av vindparkene blir dekket gjennom anleggsbidrag.