Fjernkjøling i Nydalen i Oslo (bildet) varmer opp Akerselva, men ikke så mye at det ødelegger fiskebestanden, ifølge Olje- og energidepartementet. Foto: Chell Hill

OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.

I 2011 søkte Nydalen Energi om å få utvide varmeutvekslingen mot Akerselva for levering av inntil 13,5 MW fjernkjøling.

Fisk, spesielt ørreten, i elva kan dø hvis vannet blir for varmt. Derfor ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2012 kun konsesjon til en maksimal temperaturendring i vannet på inntil 0,7 °C.  Samtidig ba NVE om en utredning av virkningene for Akserelva av varmeutvekslingen, og forbeholdt seg retten til å endre vilkårene etter at rapporten forelå.

Da rapporten kom i 2013, vedtok NVE å forby utnyttelse av Akerselva til kjøling når temperaturen i elva er over 22 °C.

Dette klaget Nydalen Energi på, og ba om å få beholdet vilkåret om temperaturøkning på inntil 0,7 °C, også ved temperaturer over 22  °C.

Gjør  om NVEs vedtak

Nå har Olje- og energidepartementet (OED) endelig behandlet klagen og gjort om NVEs vedtak, etter å ha latt Nydalen Energi gjøre ytterligere undersøkelser av hvordan temperaturen og dyrelivet i Akerselva påvirkes av varmeutvekslingen.

Den såkalte letaltemperaturen for ørret er 24,7 °C. Men Nydalen Energi viste til at letaltemperaturen ikke er en kritisk dødelig grense for fisken, at virkningen avhenger av hvor lenge fisken utsettes for varmen, og at den flytter seg til et sted i elva med lavere temperatur.

Nydalen Energi påpekte at uten varmeutvekslingen ville de måtte installere kjøletårn for å levere tilstrekkelig kapasitet.

I sitt vedtak viser departementet til at somrene 2014, 2017 og 2018 hadde langvarige, svært høye temperaturer uten at det foreligger opplysninger om at det har medført fiskedød av betydning.

«Etter departementets syn indikerer dette at varmeutvekslingen ikke vil påvirke ørreten i Akerselva i et så stort omfang at det representerer en risiko for vesentlig skade på økologien», heter det i vedtaket, som Energiteknikk har sett.

Stygge kjøletårn

Departementet mener derfor at ikke er behov for en så stor sikkerhetsmargin som NVE argumenterer for.

OED påpeker at om man skulle bygge kjøletårn, ville dette bli dyrt og beslaglegge arealer som i dag er regulert som friområder.

«Nydalen ligger i et område preget av utbygging og departementet anser det for å være uheldig dersom ytterligere friarealer går tapt, særlig der det finnes alternative kjøleløsninger», skriver OED.

Forsyningssikkerhet

Det vises også til at Nydalen Energi leverer kjøling til flere organisasjoner som innehar kritiske samfunnsfunksjoner.

En av disse er Statnett.

«Departementet mener at det er uheldig at NVEs konsesjonsvilkår er egnet til å svekke forsyningssikkerheten til disse organisasjonene», skriver OED. 

I vedtaket legges det dessuten vekt på at den varmeste registrerte temperaturen er funnet ved utløpet til Maridalsvannet, snaut tre kilometer opp i elven, og at temperaturen faller nedstrøms i elven, på grunn av grunnvannstilsig.

Mulig drikkevanns-løsning

OED har derfor besluttet å gi Nydalen Energi en tidsbegrenset tillatelse, fram til utgangen av 2024, til å utnytte elvevannet til fjernkjøling når det ikke gir en temperaturøkning i elven på mer enn 0,7 °C.

Departementet setter også vilkår om et miljøoppfølgingsprogram, som skal fastsettes av NVE.

Det er imidlertid mulig at Nydalen Energi etter hvert kan hente fjernkjøling gjennom utveksling med den planlagte drikkevannsledningen i Oslo, men det er ennå ikke avklart.