Foto: Robert Sandell/Mostphotos

TrønderEnergi-konsernet fikk et resultat etter skatt på 870 millioner første halvår 2019 mot 283 millioner første halvår 2018.

Ut over god ordinær drift er halvårsresultatet i betydelig grad påvirket av etableringen av det nye nettkonsernet, og kraftsikringskontrakter, skriver selskapet i en pressemelding.

I resultatet ligger det en engangsinntekt på 542 millioner som følge av at TrønderEnergi Nett og NTE Nett har gått sammen og dannet felles nettkonsern. Nettgevinsten er en regnskapsmessig oppskrivning og gir ingen likviditetseffekt til TrønderEnergi-konsernet. I tillegg inkluderer resultatet positive verdiendringer på kraftkontrakter på i overkant av 100 millioner etter skatt, mesteparten av dette også uten likviditetseffekt til konsernet.

Driftsresultat før netto andre gevinster og tap som i hovedsak er verdiendring på kraftkontrakter, er 222 millioner kroner første halvår 2019, mot 127 millioner kroner for første halvår 2018.

Siden både nettvirksomheten og det meste av vindkraftproduksjonen i løpet av 2018 og 2019 er skilt ut i egne selskaper, er driftsresultatet i TrønderEnergi i all hovedsak relatert til vannkraftproduksjon med tilhørende virksomhet.

Økningen fra første halvår 2018 til første halvår 2019 skyldes i hovedsak høyere produksjon og høyere realisert kraftpris.

Kraftproduksjon hittil i år er på 1009 GWh, mot 859 GWh i fjor. Gjennomsnittlig kraftpris for område Midt-Norge (NO3) første halvår 2019 er på 43,31 øre/kWh mot 37,51 øre/kWh første halvår 2018. Oppnådd kraftpris (inkl. sikring) første halvår 2019 ble 39,1 øre/kWh mot 32,7 øre/kWh samme periode i fjor.