Dam Håen (bildet) er en av de mange dammene TrønderEnergi må overvåke. Foto: Creative Commons

Varsler tvangsmulkt.

Varselet, datert 4. juli i år, kommer etter at NVE i juni i fjor krevde at selskapet øker antall vassdragstekniske ansvarlige. Dette kravet kan ikke direktoratet se er oppfylt, et år etterpå.

«NVE pålegger TrønderEnergi Kraft AS å sende inn plan for økning av antall kvalifisert personell og for organiseringen av alt tilsynspersonellet. Planen skal sendes til NVE innen 1.september 2019», heter det i varselet om vedtak, som Energiteknikk har sett.

«Dersom vedtak i dette brevet ikke oppfylles innen oppgitt frist, 01.09.2019, varsler vi herved at vi vil vurdere å iverksette tvangsmulkt», skriver NVE.

Fem avvik

Under et tilsyn med selskapets damsikkerhetsarbeid i desember i fjor fant NVE fem avvik og ga to anmerkninger.

Ett av avvikene handlet om at enkelte rutiner i internkonterollsystemet ikke er tilstrekkelige til å sikre at krav i damsikkerhetsforskriften blir oppfylt. Et annet handlet om manglende utført hovedtilsyn.

Videre går et avvik på at beredskapsplaner for damsikkerhet ikke er basert på analyse av risiko og sårbarhet.

TrønderEnergi har lukket noen av avvikene og arbeider med å lukke resten.

«Overarbeidet»

I varselet skriver NVE at én enkelt medarbeider er vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for hele 41 vassdragsanlegg, hvorav seks er plassert i konsekvensklasse 4 (den høyeste) og åtte i konsekvensklasse 3.

«Som opplyst tidligere, bl.a. i epost 11.09.2018, er revurderinger og andre oppgaver som ligger under VTA svært arbeidskrevende, og hvert vassdragsanlegg er unikt og krever individuell oppfølging», skriver NVE.

Direktoratet opplever at TrønderEnergi Kraft over tid har slitt med å oppfylle frister.

«Vår klare oppfatning er at dette skyldes at VTA er overarbeidet, jf. bl.a. oppfølging av lekkasjene ved dam Vasslivatn, revurderinger i Lundesokna, kontroll av klassifisering ved dam Vasslivatn, Håen og Storfossen mv», skriver NVE.

På etterskudd

Kjetil Værnes i TrønderEnergi er avdelingsleder for teknisk støtte, drift og vedlikehold og også beredskapsleder og leder for vassdragssikkerhet i TrønderEnergi. Han sier til Energiteknikk at selskapet tar damsikkerhet på alvor.

– Men arbeidet med å fremskaffe all dokumentasjon som kreves jfr. damsikkerhetsforskriften er omfattende og vi er dessverre på etterskudd, sier han.

– Vi har forståelse for at NVE som forvaltningsmyndighet strammer til i oppfølging av damsikkerhetsarbeidet, sier Værnes.

Han understreker imidlertid at det er gjort endringer i oppgavene som er tillagt VTA slik at stillingen som VTA nå er mer spisset enn tidligere.

– Det er også gjort endringer for å øke kapasiteten. Blant annet søkte vi NVE i mars om godkjenning av en VTA i tillegg til den vi har. Dette er en ny stilling som er opprettet for jobbe tett med tilsynspersonellet og vår drift- og vedlikeholdsavdeling. Denne søknaden har vi ikke fått svar på ennå, sier Værnes.

Kommer ajour

Men det gjenstår arbeid.

– Det er fortsatt behov for tiltak som gjør at vi kommer raskere ajour med kravene i damsikkerhetsforskriften, og vi vil øke innsatsen ytterligere de nærmeste månedene, sier Værnes.

Han opplyser imidlertid at antall ansatte med kompetanse på damsikkerhet er økt gjennom kursing i regi av Energi Norge, og at de har opprettet nye stillinger innen kvalitet og HMS som er viktige støttefunksjoner for arbeidet med damsikkerhet.

– Det tar naturlig nok noe tid før disse nyansatte kan bidra i vesentlig grad, men etter hvert vil de sørge for at vi hever oss med tanke på produktivitet og på kvalitet i vår internkontroll.

Værmes viser videre til at funksjonen som leder for sikkerhet ved vassdragsanlegg er sentral i arbeidet med damsikkerhet, og at det er gjort organisasjonsmessige justeringer slik at det blir frigjort mer tid til damsikkerhetsarbeid fra og med høsten 2019.

– Som sagt så er vi beklageligvis på etterskudd, men vi er i ferd med å komme ajour og antallet restanser er nedadgående, sier Værnes.