Foto: Hans Jacob Solgaard/Mostphotos

Det er ikke plass i nettet til å koble på Zephyrs vindkraftverk på Innvordfjellet, ifølge Statnett.

Zephyr fikk i mai i fjor endelig konsesjon av Olje- og energidepartementet (OED) til å bygge en vindpark på 115 MW på Innvordfjellet i Flatanger og Namdalseid kommuner i Trøndelag. Parken ble antatt å gi en årlig produksjon på 390 GWh.

I mai i fjor søkte Zephyr Statnett om å få koble denne kraften til nettet. Det har Statnett nå sagt nei til.

Sprengt kapasitet

Kraften skal etter planen mates inn under Namsos transformatorstasjon mellom Åfjord og Namsos. Men der er innmatingskapasiteten for ny produksjon på 880 MW allerede tildelt andre aktører, skriver Statnett sitt avslagsbrev, som Energiteknikk har sett.

Zephyr foreslo i sin søknad en løsning der selskapet er villig til å tilpasse sin produksjon i de timene da den totale produksjonen fra de nye vindkraftverkene på Fosen overstiger Statnetts fastsatte grense på 880 MW.

Zephyr var også villig til å ta all risiko for om det på sikt kommer tiltak i nettet som øker kapasiteten, for eksempel 420 kV-forbindelsen over Trondheimsfjorden mellom Åfjord og Snilldal.

Statnett skriver at de etter gjeldende regelverk ikke har anledning til å sette vilkår om produksjonstilpasning for å gjøre en tilknytning av Innvordfjellet driftsmessig forsvarlig.

«OED har foreslått en endring i regelverket som tillater produksjonstilpasning og vi har spilt inn positivt syn på OEDs forslag. Vi må forholde oss til gjeldende regelverk, og kan ikke forskuttere en eventuell endring», skriver Statnett.

«Per i dag, med gjeldende regelverk, er Statnetts vurdering at Innvordfjellet vindkraftverk ikke kan tilknyttes uten tiltak i transmisjonsnettet», heter det videre i brevet.

Trenger fjord-kabel

En ny 420 kV forbindelse over Trondheimsfjorden mellom Åfjord og Snilldal vil ifølge Statnett gjøre tilknytning driftsmessig forsvarlig.

Statnett har konsesjon for forbindelsen, som en del av en sammenhengende forbindelse mellom Namsos og Surna.

«Statnett har ikke tatt stilling til tidspunkt for videreføring av Åfjord – Snilldal, men planlegger å gjøre en oppdatert vurdering av behov og lønnsomhet for tiltaket i løpet av høsten 2019», skriver Statnett.

Ved videreføring av Åfjord – Snilldal er det etter gjeldende regelverk adgang til å gi tilknytning på midlertidige vilkår om produksjonsbegrensning. Men NVE har ifølge Statnett lagt til grunn at slik avtale tidligst kan inngås når nettselskapet har tatt investeringsbeslutning på nødvendige nettinvesteringer.

Forbindelsen mellom Åfjord og Snilldal skal ifølge OEDs konsesjonsvedtak være på plass innen 2028.

I vår ga Statnett signaler til NVE som kan være positive for Innvordfjellet og andre vindkraftverk i området, på litt sikt.

«Omfanget av vindkraftplaner på Fosen og i Snillfjord-området nærmer seg et nivå hvor det kan bli aktuelt å videreføre arbeidet med den konsesjonsgitte forbindelsen over Trondheimsfjorden», skrev Statnett i brevet, som Energiteknikk tidligere har omtalt.

Omstridt prosjekt

Problemer med nettilknytning er imidlertid ikke det eneste problemet Zephyr møter på Innvordfjellet. Aksjonister sier de vil stoppe anleggsarbeid ved vindparkene i området, og ifølge Klassekampen vil lokalpolitikere stoppe bygging som ikke allerede er satt i gang.

I den forbindelse sier administrerende direktør Olav Rommetveit i Zephyr til avisen at de ikke har tatt stilling til om og når det blir utbygging på Innvordfjellet.

– Vi har montert to målemaster for vind for å vurdere hvor mye vind det er å hente. Ellers er vi i gang med detaljplanlegginga for å avklare hvilke turbiner vi skal benytte, hvor de skal plasseres og hvordan planområdet best skal utnyttes, sier Rommetveit.

Han sier utbyggingen, hvis den blir noe av, ikke vil være ferdig innen sertifikatfristen i 2021.

Zephyr er eid av de Østfold Energi, Vardar og Glitre Energi. Disse er på jakt etter investorer som kan finansiere utbyggingen og kjøpe vindkraftverket.