Statnett vil erstatte strømnett i Bærum og Vest-Oslo. Foto: Statnett

Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.

Dette er et viktig tiltak for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Statnett søker om konsesjon på to ulike tekniske løsninger mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo. Som første prioritet søker Statnett om å fornye forbindelsen med en ny luftledning. Som andre prioritet søker Statnett om kabel i grøft, med en kortere strekning i tunnel.

Både luftledning og kabel er begge tekniske løsninger som vil sikre fremtidig strømforsyning til Stor-Oslo. Ved både luftledning og kabel vil den nye forbindelsen i all hovedsak gjenbruke dagens luftledningstrasé. Dagens luftledning vil bli fjernet samtidig som ny forbindelse bygges. Ny luftledning har en anslått kostnad på 240-320 millioner kroner. Kabel i grøft/tunnel har en anslått kostnad på 1120-1370 millioner kroner.  

Forbindelsen Hamang-Bærum-Smestad inngår i Nettplan Stor-Oslo, en overordnet plan som består av rundt 30 ulike tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning til Oslo og Akershus.

Strømforbruket i Oslo og Akershus har økt med over 30 prosent siden 1990. Fortsatt befolkningsvekst og elektrifisering av stadig nye områder gjør at strømforbruket forventes å øke. Dagens transmisjonsnett (hovedstrømnett) har for lav kapasitet til å tåle dette.

Fra midten av 2020-tallet, på en veldig kald vinterdag, vil vi risikere at noen mister strømmen hvis vi får en feil i nettet. Fra midten av 2030-tallet, vil dette kunne skje selv om det ikke er en feil. I tillegg nærmer dagens luftledning seg normal teknisk levealder. Med bakgrunn i dette søker vi om å fornye forbindelsen, ifølge Statnett.