Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil fortsette å stille kritiske spørsmål om NorthConnect i Stortinget. Arkivfoto.

Energiministeren har svart Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

«Jeg kan ikke se at EUs regelverk og instrukser på annen måte kan komme inn når Energiklagenemnda skal fatte sine vedtak med hjemmel i norsk lov», skriver energiminister Kjell-Børge Freiberg i et svar på et skriftlig spørsmål fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt-lederen hadde spurt om Freiberg kunne garantere at den nye energiklagenemda som nå opprettes som følge av EUs tredje energipakke kan fatte gyldige vedtak «også når disse vedtakene er i strid med EUs regelverk og instrukser».

Tvilsom gyldighet

Hvis dette kan garanteres, «hvilken myndighet har da nemda», spurte Moxnes.

Den uavhengige klagenemden skal avgjøre i vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Moxnes begrunner spørsmålet slik:

«RME får sine vedtak fra ESA, som i tur har fått disse fra ACER. Ettersom både ACER er et byrå under EU, og ESA forutsetningsvis skal kopiere ACERs vedtak, vil mange av RMEs vedtak være iverksetting av EUs instrukser på energifeltet. Energiklagenemnda vil dermed kunne behandle klager på RMEs iverksetting av EUs instrukser. Det er tvilsomt om denne nemnda gyldig kan fatte vedtak i strid med EUs regelverk og instrukser uten at ESA og eventuelt EFTA-domstolen vil overprøve den», skrev Rødt-lederen.

Norsk rett gjelder

Freiberg slår altså fast at EUs regelverk kommer inn når Energiklagenemnda skal fatte sine vedtak.

Han skriver at Energiklagenemnda skal fatte sine enkeltvedtak i medhold av energiloven og naturgassloven.

«EØS-avtalen er en folkerettslig avtale. Norske forvaltningsorganer slik som RME og Energiklagenemnda må basere sine vedtak på norsk regelverk, i dette tilfelle energiloven og naturgassloven og forskrifter gitt i medhold av disse», skriver Freiberg.

Norsk forvaltningsrett, forvaltningsloven og offentleglova vil gjelde for nemnda på vanlig måte, skriver Freiberg.