Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien mener NVE går for langt i sitt forslag om funksjonelt skille. Arkivfoto: Øyvind Lie

Energi Norge mener NVEs forslag om funksjonelt skille er for inngripende.

– Vi mener man har gått for langt i å umuliggjøre eierstyring i vertikalintegrerte selskaper gjennom det forslaget som er lagt på bordet, fordi man fratar morselskapets mulighet til å drive effektiv styring av datterselskapet. Det går langt utover det som det er behov for når det gjelder behovet for å sikre at selskapene opptrer nøytralt i driften, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i et intervju med Energiteknikk.

Han mener man isteden burde finne andre grep for å sikre selskapenes nøytralitet. Hvilke grep det her kan være snakk om, vil Energi Norge vurdere nærmere fram mot høringsfristen 8. november. Et aktuelt grep han nevner er imidlertid å styrke selskapenes internkontrollsystemer for å legge til rette for tilsyn på området.

Umulig å ta strategiske valg

– Har Energi Norge endret mening i dette spørsmålet?

– Nei, men vi er tydeligere på at grensen går der. Vi er som alle andre opptatt av nøytralitet. Det er med å bidra til effektivitet i systemet og å holde kostnadene nede. Men når det går på tvers av normal eierstyring, mener jeg at man bør oppnå det gjennom andre virkemidler.

– Hva er det som går på tvers av normal eierstyring?

– Når konsernledelsen ikke kan delta i styrearbeid hos nett-datterselskapet, blir det nærmest umulig å ta de strategiske beslutningene om kapitaltilgang og utvikling av selskapet. Det fratar også nett-datteren muligheten til å inngå i strategiske vurderinger hos morselskapet. Det er veldig vanskelig å forene med grunnleggende prinsipper om god eierstyring i aksjeloven og de grunnleggende kravene til kontroll, sier Kroepelien.

Pressser fram eiermessig skille

Energi Norge og resten av bransjen ønsker ikke eiermessig skille mellom nettselskaper og kraftselskaper.

– Dette går veldig nært i å presse frem et eiermessig skille, sier Kroepelien.

– Nå blir en samlet bransje mot dette…

– Det opplever jeg.

– Da skulle man tro at myndighetene ikke gjennomfører det?

– Det vil jeg håpe og tro, at vi sammen kan se om vi kan finne andre grep som kan svare på den underliggende bekymringen om nøytralitet, sier Kroepelien.