boliden
Boliden Odda produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt. Arkivfoto: Foto: Arne Midtbø

Hvis NVE gir Boliden Odda medhold, kan selskapet slippe anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner.

Boliden Odda, som produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt, beskylder Statnett for å ha brukt for lang tid med å få løsning for økt strømforsyning til fabrikken på plass.

«Statnett må anses for å ha brutt tilknytningsplikten ved at det gikk nærmere 2,5 år fra Boliden Oddas første formelle henvendelse til Statnett om tilrettelegging for økt uttak i første halvår av 2016, frem til Statnett utarbeidet en konsesjonssøknad høsten 2018. Ved tilknytning i Q4-2022 vil det ha gått ca. 6,5 år siden Boliden Odda først ba om tilknytning», skriver selskapet i et brev fra februar i år som Energiteknikk har sett

100 millioner

Dette kan bli dyrt for Boliden. Hvis de hadde fått på plass en løsning tidligere, hadde de sluppet å betale anleggsbidrag, som det ble åpnet for også i transmisjonsnettet fra 1. januar i år. Statnett beregner anleggsbidraget til å bli mellom 40 og 100 millioner kroner, ifølge et notat Energiteknikk har sett. Statnett understreker der at anslaget er usikkert.

Det er en transformatorstasjon på Åsen i Odda som Statnett i tilfelle skal bygge. Planene for det er nå på høring hos NVE. Stasjonen skal til sammen koste 380 millioner kroner.

Hvis Boliden Odda kan slå fast at Statnett brukte for lang tid på å få den nye nettløsningen på plass, og brøt tilknytningsplikten, slipper selskapet unna hele anleggsbidraget.

Da gjelder nemlig overgangsreglene for anleggsbidrag, som gjør at påbegynte prosjekter slipper anleggsbidrag selv om de settes i drift etter at reglene trådte i kraft.

Usikkerhet

I brevet til NVE skriver Boliden Odda at de la press på Statnett for å få fremdrift.

«Like fullt var det først etter møtet med NVE 6. desember 2017, med påfølgende pålegg [fra NVE red. anm.] om levering av konsesjonssøknad innen august 2018, at Statnett fikk fortgang i planleggingen», skriver selskapet.

Boliden mener planleggingstiden på to år i forkant av pålegget fra NVE er en «uforholdsmessig lang prosess som utgjør brudd på tilknytningsplikten».

Selskapet skriver at et eventuelt anleggsbidrag vil være en «betydelig andel» av det totale investeringsbeløpet.

«En usikkerhet om anleggsbidrag kan være tilstrekkelig til at vi ikke vil beslutte en utvidet produksjonskapasitet i Odda», skriver Boliden.

Derfor ber Boliden NVE om må ta stilling til om tilknytningsplikten er brutt, slik at Odda kan få visshet om Statnett kan kreve anleggsbidrag.

Beklager

I et brev til NVE har Statnett avvist at de har brutt tilknytningsplikten. De viser til at det ble utredet om tilknytningen burde skje i regionalnettet eller i transmisjonsnettet.

De landet på at transmisjonsnettet ville egne seg best. Først fremsto transformering i Tyssedal som det beste alternativet, men videre vurderinger viste at Åsen var det beste alternativet, og dette søkte Statnett konsesjon om i november 2018.

Hvor stort det økte forbruket er, har Statnett unntatt offentlighet.

I en samarbeidsavtale mellom Odda Energi, Boliden Odda og Statnett skal det ses på muligheten for at Bolidens økte forbruk kan tilknyttes før økt transformeringskapasitet er på plass.

Statnett understreker at henvendelsen fra Boliden kom på et tidspunkt hvor Statnett mottok et økende antall henvendelser om tilknytning av både forbruk og produksjon.

«Som NVE påpekte i sitt tilsyn med Statnetts praksis for å etterleve tilknytningsplikten, hadde vi ikke standardiserte rutiner og prosesser for å håndtere alle henvendelsene. Vi hadde heller ikke nok saksbehandlere, og det var en krevende situasjon for Statnett. Dialogen med Boliden har båret preg av dette, og det beklager vi», skriver Statnett.

Avviser brudd

Likevel mener Statnett at de totalt har hatt en fremdrift som ikke bryter med energiloven.

«Da vi fikk henvendelsen fra Boliden anga vi en tidsplan for utredninger. Den første vurderingen ble et halvt år forsinket, men vi kan ikke se at dette gir grunnlag for brudd på tilknytningsplikten. Videre var det uenighet om egnet nettløsning som gjorde at Statnett ikke hadde grunnlag for videre prosjektgjennomføring umiddelbart etter utredning. Da det ble klart at vi skulle gjennomføre prosjekt for økt transformatorkapasitet, anga vi en realistisk og veiledende tidsplan for nettilknytningen», skriver Statnett.

NVE har ennå ikke fattet vedtak i saken.