mast

Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.

Statnett har også fått konsesjon til bygging og drift av en ny transformatorstasjon på Fagrafjell. Den totale investeringskostnaden for prosjektet er av Statnett anslått til om lag to milliarder kroner, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Forventet oppstart på arbeidene er årsskiftet 2019/2020. Forventet byggetid fra oppstart er 4-5 år, ifølge en pressemelding fra Statnett.

– Sikker tilgang til strøm er en bærebjelke i et moderne samfunn. En ny ledning fra Lyse til Fagrafjell og ny transformatorstasjon på Fagrafjell bedrer forsyningssikkerheten og styrker transmisjonsnettet i Sør-Rogaland, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Den om lag 67 kilometer lange nye kraftledningen vil i hovedsak følge traseen for en eksisterende 132 kV ledning, men vil være større og kraftigere enn dagens ledning.

Samtidig har Lyse Elnett fått konsesjon for enkelte nye anlegg og ombygging av eksisterende ledninger.

Ledningen blir godt synlig i landskapet og kan påvirke opplevelsen av kultur- og naturmiljø og friluftsliv/reiseliv.

For å redusere de negative virkningene er konsesjonen gitt med vilkår om kamuflering av master, merking av liner for å redusere risikoen for fuglekollisjoner, skånsom skogrydding og utarbeidelse av en miljø-, transport og anleggsplan, skriver departementet.