Nattoget over Saltfjelelt (bildet) går ikke på hydrogen i dag, men om det skjer, kan det øke kraftbehovet i Salten. Foto: David Gubler

Salten kan få kraftunderskudd, ifølge rapport.

Hvis alt av dagens fossile energiforbruk i Salten skal elektrifiseres enten direkte eller indirekte via hydrogen, vil det øke kraftbehovet med 880 GWh, ifølge en kartlegging utført av Kunnskapsparken Bodø, som ble lagt fram på en Kraftkonferansen på Fauske mandag.

Av dette utgjør kraft til transport 390 GWh, kraft til industri 270 GWh og kraft til bygg og næring 220 GWh.

I tillegg foreligger det planer for utvidelse i den kraftkrevende industrien og annen industri i Salten som ifølge rapporten vil gi anslagsvis 1,66 TWh ny kraft hvis de realiseres fullt ut.

Ny produksjon

Noen av planene er svært konkrete, mens andre er svært usikre. Blant planen som nevnes er datasentre og hydrogenproduksjon.

Utover dette vil en dobling i kraftforbruket i havnæringen kunne bidra med et økt kraftbehov på 120 GWh.

– Salten er en region med stor kraftproduksjon og betydelig kraftoverskudd, men kombinasjonen av elektrifiseringen av samfunnet og industriutvikling kan skape et kraftbehov i regionen som overstiger kraftoverskuddet, sier seniorrådgiver Anders Tørud i Kunnskapsparken Bodø, og prosjektleder for kartleggingen, i en pressemelding.

Høyeste årlige kraftoverskudd i den siste 10-årsperioden var ifølge siste kraftsystemutredning for Midtre Nordland 1111 GWh i 2017 og laveste var 328 GWh i 2011.

– Dette betyr at vi ikke lenger kan snakke om at vi har et overskudd av kraft i Nordland. Om ikke mange år er det svært sannsynlig at vi må legge til rette for å bygge ut ny produksjon i vår region, sier administrerende direktør i Bodøregionen Utviklnigsselskap (BRUS), Elnar Remi Holmen.

Hydrogen

Sentrale utviklingstrekk innen elektrifisering i Salten er blant annet Avinors ambisjon om å elektrifisere all innenlands flytrafikk innen 2040 hvor Bodø lufthavn vil være sentral, og Statens Vegvesens ønske om å indirekte elektrifisere Norges lengste fergesamband, Vestfjordsambandet (Bodø, Moskenes, Værøy, Røst) gjennom krav om hydrogendrift fra 2023.

 – I tillegg til Vestfjordsambandet er Nordlandsbanen, som i dag går på diesel, trukket frem av SINTEF som en god kandidat til indirekte elektrifisering via hydrogen. Nordlandsbanen og Vestfjordfergene har sine endepunkter i Bodø, 100 meter fra hverandre, noe som potensielt gir utrolig gode synergier. Produksjon og leveranse av hydrogen til disse to sambandene utgjør en svært stor industriell mulighet for aktører Glomfjord Hydrogen AS, som planlegger etablering av hydrogenproduksjon i løpet få år, men det vil også kreve betydelige mengder kraft, sier Tørud