Det debatteres om nettselskapenes datalagre skal være i skyen og om det skal være internt i selskapet eller internt. Illustrasjonsfoto: Google

Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.

Noen nettselskaper velger å drifte IT-løsninger selv, mens andre lar leverandører stå for driften. Det er flere nettselskap som velger å lagre alle data i et datalager, i tillegg til at dataene går i spesialsystemer. En viktig debatt som pågår, er om dette datalageret skal være i skyen og om skyen i så fall skal være internt i selskapet eller eksternt.

Lagring internt i selskapet krever at man har egen kompetanse på for eksempel sikkerhet og personvern.

Paradigmeskifte

Utviklingen kan ifølge SINTEF-rapporten medføre at man må tenke annerledes på IT-sikkerhet. Tradisjonelt har sikkerhet ifølge rapporten vært realisert ved å lukke systemene inne, mens det i dag er diskusjoner om skyløsninger driftet av selskaper som har sikkerhet som sitt hovedområde.

«Ingen nettselskap ønsker spesialsystemer som låser data til et gitt format eller har utfordringer med å kommunisere/utveksle data med andre systemer. Her står bransjen overfor et paradigmeskifte fra ferdig leverte spesialsystemer til å leie inn leverandører for å løse spesifikke problemer/ funksjoner» gjennom enkeltapplikasjoner, heter det i rapporten, som er laget på oppdrag av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Det forventes at flere analyser og beregninger vil gjennomføres lokalt i AMS-målerne, og at utviklingen i ny funksjonalitet fokuserer mer på å løse oppgaver etter behov i stedet for å følge den enkeltes leverandør sin utvikling av fagsystemer.

Det bør ifølge studien legges til rette for at slike applikasjoner lett kan tas i bruk uten ressurskrevende endringer i spesialsystemer.

«Det blir viktig for nettselskap å ha link mellom de ulike systemene, og forutsetninger for god integrering av systemer er god datakvalitet og gode rutiner», heter det i rapporten.

Vil eie egne data

På en workshop som ble arrangert for å lage rapporten, skal det ha vært tydelig at fremover vil nettselskapene ta eierskap til egne data og stille krav til for eksempel lagringsformat fra leverandører.

«Dette utfordrer eksempelvis NIS-systemene (NettInformasjonsSystem, datasystem for å holde rede på kunder, produksjon og hvordan disse er knyttet sammen gjennom nettet, red. anm.) og her vil det skje videreutvikling eller skifte av leverandør for noen nettselskap. KIS (KundeInformasjonsSystem, system for avregning og fakturering av kundene, red. anm.) kan bli utfordret av Elhub, siden oppdatert kundeinformasjon og forbruk skal lagres i Elhub», heter det i rapporten.

Et annet punkt som ble nevnt i workshopen, var muligheten for å benytte AMS-infrastrukturen til innsending av flere typer data, som vannmåling, men det er ifølge rapporten en utfordring er at ulike målinger har ulike regler.