yara porsgrunn
Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn. Foto: Yara

Olje- og energidepartementet (OED) vil ikke gi den kraftkrevende industrien felles tariff for transmisjon og regional distribusjon.

Interesseselskapet IndustriEl AS, eid av en rekke kraftkrevende bedrifter i Norge, ba nylig Statnett om å utforme en slik tariff. Målet skulle være å hindre konkurransevridning som følge av forskjellsbehandling basert på lite relevante kriterier, som de mener et skille mellom transmisjons- og regionalt distribusjonsnetet er.

Statnett avslo ønsket, ved å vise til at de kun er ansvarlig for tarifferingen av sentralnettet, og at regionalnettselskapene er ansvarlig for sin egen tariffering.

På spørsmål fra Energiteknikk om OED synes det er en god ide med gjennomgående tariff og om de kommer til å innføre det, svarer departementet ved å understreke at den kraftkrevende industrien i Norge har gode rammebetingelser med lave strømpriser, at de er fritatt for elavgift og får CO2-kompensasjon.

«Når det gjelder nettselskapenes tariffutforming, kan ikke Statnett bestemme dette for andre nettselskaper. Hvert enkelt nettselskap har ansvar for utformingen av tariffer i sitt nett innenfor gjeldende regelverk. Departementet legger til grunn at utgangspunktet er at kunder som er tilknyttet strømnettet skal bidra til å dekke kostnader i nettet. Dersom noen kunder betaler mindre av nettkostnadene, betyr dette at noen andre må betale mer.

Spørsmålet om gjennomgående tariff er derfor ikke oppe til vurdering i departementet nå.»