Mange frykter det elektromagnetiske feltet fra elmålere, selv om ingenting tyder på at det er farlig. Illustrasjonsfoto: :Lyse

NVE skal delta ved behov.

Målet er å ivareta informasjonsbehovet og pasientgruppen på området, holde øye med den teknologiske utviklingen og få til en samordnet og helhetlig forvaltningspraksis tilknyttet elektromagnetiske felt og helse.

Samarbeidsforumet dannes mellom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Helseforetakene, fastlegene, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) deltar ved behov. 

Ikke farlig

Dette er bestemt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Olje- og energidepartementet (OED) og de underliggende etatene, går det fram av korrespondanse Energiteknikk har fått innsyn i.

Både lavfrekvente og høyfrekvente elektromagnetiske felt skal inngå i arbeidet til forumet.

Etatene og direktoratene har sine egne lovdefinerte ansvarsfelt og samarbeidsforumet skal ikke gjøre innskrenkninger på deltagernes egne ansvarsfelt.

I mandatet for samarbeidsforumet påpekes det at den norske ekspertgruppens rapport om svake høyfrekvente elektromagnetiske felt fra 2012 konkluderte med «at det store antall studier som ble vurdert ikke ga belegg for at slike felt kan føre til skadelige helseeffekter».

AMS-frykt

Ekspertgruppen mente ifølge mandatet også at det ikke er vist at elektromagnetiske felt er årsak til eller medvirkende årsak til helseplager tilskrevet dette (el-overfølsomhet).

Rapport fra EUs vitenskapelige komité i 2015 konkluderte med at tilgjengelig forskning viste at elektromagnetiske felt ikke er helseskadelig hvis eksponeringen er under anbefalte grenseverdier.

«Dette syn er gjeldende for de fleste land som Norge kan sammenlignes med. Til tross for dette er de statlige myndighetene kjent med at det er personer og enkeltmiljøer som ikke deler dette syn. Innføringen av AMS-målere i norske husstander viste dette. Videre stiller personer og enkeltmiljøer også spørsmål til det vitenskapelige grunnlaget for utredningsnivået på 0,4 μT som det skal tas hensyn til ved bebyggelse nær høyspenningsanlegg», påpekes det i mandatet.