Norwea-rådgiver Daniel Willoch snakket om forslaget til havenergiforskrift på et seminar tirsdag. Foto: Øyvind Lie

Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.

Regjeringen har foreslått å åpne to havind-arealer og har på høring om et tredje bør åpnes, slik Energiteknikk tidligere har omtalt.

Samtidig har Olje- og energidepartementet foreslått å gjøre prinsippet om åpning av arealer før det kan søkes konsesjon, gjeldende også innenfor grunnnlinjen.

Helhetlig forvaltning

På et seminar i regi av advokatfirmaet Hjort og Norwea tirsdag uttalte rådgiver Daniel Willoch i Norwea seg kritisk til dette forslaget.

For å begrunne forslaget har OED vist til at både fordelene og de negative virkningene for miljø og samfunn er likeartet uavhengig av om et produksjonsanlegg bygges innenfor eller utenfor grunnlinjen.

De peker også på at når anlegg nærmer seg land, blir de mer synlige og har større påvirkning på det kystnære naturmangfoldet, men kan ha lave kostnader.

Denne utvidelsen av virkeområdet til havenergiloven vil slik departementet ser det sikre en «helhetlig og planmessig forvaltning av areal som kan utnyttes til fornybar energi til havs»

Strøm til lokal industri

– Det finnes konsekvenser for grunnlaget for utbyggingen som er veldig forskjellig, sannsynligvis, i et prosjekt nært land og et prosjekt langt fra land. Det kan for eksempel være at man bygger nært land med utgangspunkt i lokal industri, for å forsyne lokale arbeidsplasser. Jeg er ikke sikker på om det er et godt utgangspunkt å bare overføre regelverket for et prosjekt langt til havs og et prosjekt nært land, sa Willoch.

Han var skeptisk til å frata kommunene råderett.

– Hvis man fratar kommunene råderett over egne havområder, ut fra en interesse om å skape et helhetlig system, har man jo bommet, fordi for kommunene er det ikke relevant om dette er et helhetlig system for forvaltningen av havområdene, hvis vindkraftverket ligger femti meter utenfor kysten, sa Willoch.

Kan begrense kommunal selvråderett

Overfor Energiteknikk utdyper han ved å påpeke at det gjerne vil være andre grunner enn vindressursen isolert sett som gjør at man bygger tett på land, for eksempel muligheten for lokalt forbruk.

– Slike ting fanges ikke opp i en overordnet øvelse som den som ligger til grunn for åpning av områder. Dermed er min konklusjon at det kanskje ikke er så lurt å legge prinsippet om arealåpning til grunn innenfor grunnlinjen, i hvert fall ikke dersom systemet skal baseres først og fremst på en overordnet strategisk konsekvensutreding som i dag. Det kan virke begrensende på kommunene selvråderett, og begrense mulighetene for bransjen til å utforske nye forretningsmuligheter for havvind, sier Willoch til Energiteknikk.

I sitt innlegg gikk Willoch også gjennom andre elementer ved regjeringens forslag. Han la vekt på at konsesjonssystemet bør designes for kraftproduksjon, ikke først og fremst for å legge til rette for industriutvikling.

Fleksibilitet i konsesjonssystemet blir ifølge Willoch også viktig, siden det er vanskelig i dag å vite hvordan havvind-utbyggingen vil foregå i fremtiden.

Det virker imidlertid ikke som om OED er låst til sitt forslag. De skriver nemlig også at det kan bli aktuelt å åpne flere områder enn de tre nevnte på et senere tidspunkt, og det kan ifølge forslaget også bli aktuelt å vurdere områder som ikke har vært omfattet av den strategiske konsekvensvurderingen.