solceller
Illustrasjonsfoto: Zovenfra

Solenergiforeningen og flere interesseorganisasjoner ber Stortinget gripe inn mot NVEs planer om nye effekt-tariffer som de mener straffer energieffektivisering og egenproduksjon av strøm.

Daglig leder Ragnhild Bjelland-Hanley i Norsk solenergiforening advarte i en høring hos energi- og miljøkomiteen på Stortinget om å la NVEs nye nettariffer fjerne forbrukernes insentiver til å energieffektivisere og produsere strøm selv.

Hun påpekte at Stortinget har fattet vedtak om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030, og hun hevdet at NVEs forslag vil ha stor betydning for om det er mulig å nå 10 TWh-målet.

Reduserer variable leddet

NVE jobber fortsatt med forslaget, som er varslet at snart kommer på høring.

– NVE har signalisert at de vil foreslå en nettleiestruktur der det bruksavhengige energileddet i nettleien reduseres vesentlig. En slik reduksjon vil redusere lønnsomheten i solenergiproduksjon, varmepumper og energieffektiviseringstiltak, og vi frykter at dette vil gå ut over forbrukernes vilje til å investere i slike tiltak, sa Bjelland-Hanley. 

Hun mente dette vil gjøre det vanskeligere å nå målet om 10 TWh energisparing i eksisterende bygg innen 2030.

– En slik endring i nettleien vil også gå på tvers av regjeringens målsetning om å opprettholde, og gradvis styrke, mulighetene for egenprodusert energi for husholdninger, borettslag og landbruket, uttrykt i Granavolden-plattformen. Vi mener at nettleiestrukturen NVE ønsker seg skaper målkonflikter som gjør at saken må behandles politisk, sa Bjelland-Hanley. 

Ba komiteen gripe inn

Hun ba derfor energi- og miljøkomiteen om å komme med en merknad der de ber regjeringen komme tilbake og redegjøre til Stortinget om hvordan de skal «sikre at endringer i nettariffer ikke ødelegge for å nå viktige politiske mål i bolig- og klimapolitikken, herunder målet om 10 TWh redusert energibruk i bygg».

 Hun advarte dessuten mot at Enova har varslet nedjustering av støttesatsene for solceller og solfangere.

– Nedjusteringene i støtten kommer for tidlig. Solenergi er bare så vidt i ferd med å karre seg ut av startgropa her i Norge, sa Bjelland-Hanley. 

Bekymrede interesseorganisasjoner

Hun viste også til et brev en rekke brukerorganisasjoner sendte Stortinget med bekymringer for at den fremtidige nettleiestrukturen vil hindre nettopp energisparing, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren.

De som signerte var Huseierne, NBBL, Norsk elbilforening, Naturvernforbundet, Bellona, Nelfo, Byggevareindustrien, EFO, Norsk varmepumpeforening, Solenergiklyngen og Solenergiforeningen.

De advarer mot en vesentlig reduksjon i det variable energileddet i nettleien, fordi de frykter at forbrukerne da «ikke vil se vitsen eller ta seg råd til å investere når de får så lite igjen».

De hevder dette vil ramme mange tusen arbeidsplasser i bedrifter som utfører energieffektiviseringstiltak, installerer varmepumper og solenergianlegg i boliger.

Elbilforeningen frykter at tariffene skal gjøre det ulønnsomt å bygge ladestasjoner utenfor de store byene.

Ønsker ikke valgfrihet

Brevskriverne oppfatter det slik at NVE vil gi nettselskapene stor valgfrihet til å utforme tariffen, for alt annet enn energileddet.

«Konsekvensene og merkostnadene ved å gi nettselskapene slik frihet er ukjent. Vi er tilhenger av mest mulig standardisert nettleiemodell, uavhengig av nettselskap. Uten standardisering vil kostnadene for å øke utnyttelsen av nettet bli høyere enn nødvending siden teknologi og programvare må skreddersys for ulike tariffmodeller», heter det i brevet.

De ber derfor politikerne sette ned et utvalg, med bred representasjon også fra brukersiden og andre interessenter, som får som mandat å samle kunnskap og berede grunnen for forbedringer i nettleiestrukturen.

Under Norges energidager varslet NVE-sjef Kjetil Lund at nettariffene ville bli innført gradvis, over flere år.