Illustrasjonsfoto: Oda Linnea Brekke Iden/Forsvaret

Sameksistens «ikke mulig», men Forsvarsdepartementet er åpen for å flytte seg.

Som kjent har Olje- og energidepartementet foreslått å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya Nord for vindkraft. I tillegg ønsker de innspill på om de bør åpne området Sørlige Nordsjø II.

Nå viser det seg imidlertid at Utsira Nord, som er så dypt at det er flytende turbiner som er aktuelt der, delvis overlapper med et av Forsvarets øvingsfelt, END253 Utsira.

Uenig med NVE

«Departementet er ikke enig med NVEs konklusjon i den strategiske konsekvensutredningen om at en realisering av vindkraftutbygging i Utsira Nord ikke vil redusere funksjonen til Forsvaret. Departementets syn er også at sameksistens mellom vindkraft og Forsvarets øvings- og skytefelt ikke er mulig», skriver Forsvarsdepartementet i sin høringsuttalelse.

En mulighet kan da ifølge Forsvarsdepartementet være å flytte luftforsvarets skyte- og øvingsfelt END 235 Utsira.

«En slik løsning forutsetter imidlertid at en tilsvarende feltkapasitet er reetablert et annet sted», skriver Forsvarsdepartementet.

Til forslaget om å etablere et vindkraftområde i Sørlige Nordsjø II, påpeker Forsvarsbygg ifølge Forsvarsdepartementet at Luftforsvaret har planer om å etablere et militært treningsluftrom, uten skyteaktivitet, over hele havområdet Sørlige Nordsjø I og II mot tilstøtende landegrenser til Danmark og Storbritannia.

Viktige felt

Forsvaret har i dag 87 skyte- og øvingsfelt i sjø, fra Oslofjorden i sør til Kvænangen i nord, ifølge Forsvarsdepartementet.

Det er ifølge Forsvarsdepartementet «av stor betydning» at Forsvaret sikres tilgang til og bruk av skytefelt på sjøen og i luften.

«Ved utbygging av områder for havvind må dette dermed tas tilbørlig hensyn til i saksbehandlingsprosessen for å unngå konflikter», skriver departementet.