Jacobsen Elektro kjemper for å unngå konkurs etter at selskapet er tappet for store summer. Foto: Stein Arne Bakken

Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.

Det er konsulentfirmaet Manfin AS som har sagt nei til forslaget fra advokatfirmaet Kvale om en frivillig gjeldsordning som ble sendt de 110 kreditorene 1. oktober.

Administrerende direktør Geir Gjersdal i Jacobsen Elektro bekrefter overfor Energiteknikk at selskapet har mottatt konkursbegjæring, men han legger til at det arbeides med flere tiltak for å finne løsninger på den vanskelige situasjonen. 

Den samlede leverandørgjelden er på 178 millioner kroner. Forslaget til akkordløsningen går ut på at alle kreditorer med krav på inntil 400.000 kroner, får dekket sitt tilgodehavende. Da sitter man igjen med et tjuetalls store kreditorer, som så vil kunne få et tap på 132 millioner kroner.

Skylder 600 millioner

I tillegg til leverandørgjelden på 178 millioner kroner, har Jacobsen Elektro forpliktelser på 414 millioner kroner, som ifølge brevet til kreditorene «i det vesentligste forventes å falle bort i forbindelse med at leverandør og sluttkunde i et større prosjekt forhandler om en avtale». Ifølge advokatkontoret er dette en forutsetning for at akkordforslag kan fremmes.

Bastian Johansen i konsulentfirmaet Manfin bekrefter overfor Energiteknikk at det er sendt en begjæring om konkurs til Drammen tingrett. Johansen opplyser også at advokatfirmaet Kvale har bedt om et møte, men at han har er avslått dette.

Johansen legger til at han har jobbet for Jacobsen Elektro og selskapets eneeier, Johan Svendsen, i 25 år. Men Johansen ønsker ikke å si noe om bakgrunnen for konkursbegjæringen og for øvrig kommentere forhold som har gjort at Jacobsen Elektro nå er på konkursens rand.

Tappet for svære beløp

Brevet fra advokatfirmaet bekrefter tidligere oppslag i Energiteknikk om at Jacobsen Elektro er blitt tappet for svære beløp i perioden 2012-2017, nærmere bestemt om lag 330 millioner kroner, hvorav 70 millioner i 2017, det siste året det foreligger regnskap for. Det er også gjort slike overføringer i 2018. I regnskapene fremstår uttakene som «lån til foretak i samme konsern».

Konsernet Jacobsen Elektro Holding AS består også av datterselskapene Jarlsø AS og Jelcem AS. Ifølge brevet til kreditorene har disse selskapene «mottatt betydelige lån» fra søsterselskapet Jacobsen Elektro, og det blir påpekt at fordringer mot Jarlsø og Jelkem er «uten verdi for Jacobsen Elektro». Jarlsø er under avvikling, og det er ikke oppnådd lønnsom drift i Jelcem.

Pengesluk i Afrika

I 2012 utvidet Jacobsen-konsernet sin virksomhet til også å omfatte levering av ferdigblandet sement til land i Afrika. Det ble gjort gjennom selskapet Jelcem. Selskapet klarte ikke å oppnå tilfredsstillende volum på leveransene, og fikk store likviditetsproblemer. Også telecom-selskapet Jarlsø, som konsernet kjøpte i 2011, viste seg å bli en feilslått satsing på det afrikanske markedet. 

De to datterselskapene har vært et pengesluk i alle disse årene, og driften er blitt opprettholdt gjennom overføringer fra Jacobsen Elektro. Alt tyder på at dette er hovedårsaken til at den velrennomerte elektrobedriften nå ser ut til å ende i skifteretten.

I brevet fra advokatfirmaet blir det pekt på at Jacobsen Elektro driver virksomheten «som normalt og betjener gjeld pådratt etter betalingsstansen som normalt». Det er satt i verk flere tiltak for å bedre betalingsevnen.

Salgsgevinst til kreditorene

Svært sentralt i denne forbindelse er et forestående salg av det ghanesiske selskapet Jacobsen Jelco Ghana Limited. Sistnevnte er eid av Jelco AS, søsterselskapet til Jacobsen Elektro.

Det blir nå jobbet intens for å selge dette selskapet, og ifølge kreditorbrevet forventes dette salget å gi Jacobsen Elektro en innbetaling på 20-30 millioner kroner i løpet av oktober.

Disse midlene vil i stor grad finansiere engangsutbetalingen til kreditorene, i tillegg til at salget vil kunne «medføre en betydelig betaling sommeren/høsten 2020, som vil benyttes i en eventuell frivillig gjeldsordning», heter det i brevet.  

Varsler nytt akkordforslag

I den videre fremdriften legger advokatfirmaet Kvale opp til å kunne presentere et akkordforslag for kreditorene så snart innbetalingen fra salget av det ghanesiske selskapet foreligger, anslagsvis ved utgangen av oktober. Kreditorene blir lovet en ny statusoppdatering innen fredag 18. oktober.

Energiteknikk har bedt Geir Gjersdal om å kommentere den siste utviklingen i saken der en av kreditorene begjærer selskapet konkurs.

–Hvordan vurdere du dette, betyr det at Jacobsen Elektro vil bli slått konkurs eller kan dere hindre at det skjer, i så fall på hvilken måte?

– Selskapet har mottatt konkursbegjæring fra en av kreditorene som har et krav som ligger forut for betalingsstansen som ble innført i juni. Vi arbeider med flere tiltak til det beste for både kreditorer, ansatte og selskapet. Utfallet av disse prosessene er foreløpig usikkert, sier Gjersdal.

Flesteparten av de 65 ansatte i Jacobsen Elektro er ingeniører, organisert i NITO og Tekna. Ingen av de tillitsvalgte ønsker å uttale seg til Energiteknikk om situasjonen.