Illustrasjonsfoto.

Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.

Det går fram i en rapport Multiconsult har laget for Olje- og energidepartementet, NORWEP og Eksportkreditt Norge.

Den nasjonale omsetningen innen den norske fornybarnæringen var 29,6 milliarder kroner i 2018.

Svekket

Dette representerer en økning på 71 prosent sammenliknet med den nasjonale omsetningen for 2017, men er ifølge rapporten en svakere vekst sammenliknet med foregående år.

Tallene omfatter ikke omsetningen knyttet til kraft- og varmeproduksjon.

Økningen skyldtes primært økt aktivitet i markedet for landbasert vindkraft.

Sterk vekst

Både eksport (salg fra Norge til utlandet) og internasjonal omsetning (eksport pluss salg fra datterselskaper i utlandet) økte fra henholdsvis 6,2 milliarder til 9,1 milliarder kroner og fra 11,4 milliarder til 14,7 milliarder i 2018 sammenliknet med året før.

«Den norske fornybarnæringen befinner seg for øyeblikket i en periode med sterk vekst, delvis drevet av kostnadsreduksjoner og at elsertifikater ikke blir tildelt for ny fornybar kraftproduksjon etter 2021. Det er derfor forventet betydelige investeringer i Norge både innen landbasert vindkraft, vannkraft, og andre fornybare energiteknologier. Aktører i den norske fornybarnæringen vil være godt posisjonert til å gripe disse mulighetene over de neste 2-3 år, selv om utviklingen på lengre sikt er krevende å forutse», heter det i rapporten.

Kraftig havvind-vekst

Som i tidligere år er det havvind som driver veksten og forblir det største enkeltsegmentet internasjonalt.

Nasjonal omsetning innen havbasert vindkraft var 5,7 milliarder kroner i fjor. Dette var en økning på nærmere 50 prosent fra 3,9 milliarder kroner i 2017. Eksportandelen innen denne sektoren er 75 prosent, ifølge rapporten.

Vannkraft er fortsatt det største segmentet. Nasjonal omsetning innen vannkraft var 9,7 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarte 33 prosent av den totale omsetningen i fornybarnæringen. Vannkraftsektoren er preget av en stor utbyggingstakt og omsetningen har i snitt holdt seg rundt 9 mrd. de siste årene.

Firedobling for landbasert vind

Men det er landbasert vindkraft som har hatt høyest vekst.

Her ble omsetningen firedoblet fra 1,7 milliarder kroner i 2017 til 8,7 milliarder i fjor. Av dette utgjør import, spesielt av vindturbiner, en relativt stor andel.

Nasjonal omsetning innen solenergi var 3,7 milliarder kroner i 2018. Mangel på hjemmemarked forklarer en eksportandel på hele 68 prosent.

Nasjonal omsetning innen bioenergi var 1,8 milliarder kroner, og har vært stabilt de siste årene.

– Det er gledelig å se eksportvekst innen fornybar, men potensialet er langt større. Våre egne prognoser viser at havvind, med en målrettet satsning, kan bli blant Norges fem største eksportnæringer i et 10-20 års perspektiv, sier administrerende direktør Otto Søberg i Eksportkreditt Norge i en pressemelding.

Fornybarleverandørene utgjorde om lag 7 promille av samlet norsk eksport i 2018. De to segmentene med høyest eksport, havvind og solenergi, sysselsatte til sammen 4 500 personer.