Saksbehandler Martin Windju i NVE kunne under Energidagene fortelle at direktoratet planlegger å lansere et nytt regelverk for pilot- og demonstrasjonsprosjekter som ville fått avslag under det ordinære regelverket. Foto: Atle Abelsen

NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.

Mange aktører opplever å stange hodet i en mur av regler og andre krav til konsesjoner dersom de vil utvikle eller teste ut nye teknologier og konsepter for hvordan kraftsystemet skal fungere i framtida.

Ett eksempel er selskapet Angarde i Bergen, som ønsket å kjøpe opp en del av distribusjonsnettet til BKK, bygge på og drifte videre i privat regi på vegne av sine egne kunder.

Det var flere årsaker til at NVE avslo deres søknad om konsesjon til dette, blant annet at det ikke var sannsynliggjort hvordan Angarde-kundene ville bidra til å dele kostnadene for det omkringliggende nettet. Men dagens regelverk tillater ikke små, private energisamfunn som ønsker å bygge og drive eget nett.

Tidsavgrenset dispensasjon

– Det er heller ikke åpenbart at vil åpne for dette i fremtiden. NVE kan likevel vurdere å gi en tidsavgrenset dispensasjon for å kunne teste ut slike løsninger, sier saksbehandler Martin Windju hos NVE.

Under årets Energidager i Oslo kunne han på vegne av direktoratet lansere hva NVE kaller et pilotrammeverk, myntet på nettopp slike særtilfeller.

– Pilotrammeverket er en tydeliggjøring av NVEs praksis. Vi har i flere tilfeller gitt dispensasjoner fra vilkår tilknyttet omsetningskonsesjonen, men i mindre grad for etablering av fysiske anlegg. Et eksempel på en dispensasjon som tidligere er gitt, er uttesting av tariffmodell.

Under et slikt pilotrammeverk, vil NVE kunne gi en tidsavgrenset dispensasjon til å drive pilot- og demonstrasjonsprosjekter av 3–5 års varighet for både fysiske og regulatoriske nyvinninger som innovative aktører ønsker å teste ut i stor skala.

Windju understreker at prosjektene må ha en klar innovativ innretning. NVE jobber for å ferdigstille og endelig lansere pilotrammeverket før jul.

– Da vil aktørene kunne søke om dispensasjon til prosjekter som ikke er i tråd med dagens regelverk.

Ønsker å lære

– I tillegg til at vi ønsker å tilrettelegge for utviklingen av ny teknologi og nye konsepter, vil vi også lære mer om dette og hvilke nye behov som oppstår. Da får vi et bedre grunnlag for å utvikle de ordinære regelverkene mer i tråd med utviklingen, sier Windju.

Etter at prosjektperioden er utløpt, vil etablerte anlegg falle tilbake til den ordinære konsesjonsinnehaveren, eller det må rigges ned.