Utslippskutt i transportsektoren er viktig for å få ned Norges klimagass-utslipp. Foto: Snorre Tønset/KLD

Norges og Islands klimaavtale med EU ble vedtatt i Brussel fredag.

Det skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

Norge skal samarbeide med EU om utslippskutt fram til 2030, med mål om minst 40 prosent reduksjon. Vi får et utslippsbudsjett for hvert år og må rapportere om hvordan vi skal innfri våre forpliktelser.

45 prosent

Norge forpliktes nå blant annet til 40 prosent kutt i utslipp fra transport, bygg, avfall og jordbruk innen 2030.

– Norge vil overoppfylle dette målet, og kutte utslipp fra transport, bygg, avfall og jordbruk med 45 prosent innen 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i meldingen.

Stortinget har sluttet seg til avtalen med EU. Den trer i kraft når Alltinget på Island har godkjent den.

Kutte i Norge

Avtalen betyr at Norge deltar i EUs klimaregelverk for 2030 på like vilkår som EU-landene. Norge og Island må hvert år rapportere utslippsregnskap til EØS-avtalens kontrollorgan ESA, som skal vurdere hvordan vi ligger an. I tillegg skal vi annethvert år rapportere framskrivninger og beskrive hva vi gjør for å nå forpliktelsene i avtalen.

– Vi vil legge fram en plan for hvordan vi skal nå forpliktelsen om kutt i utslipp som ikke er med i kvotesystemet etter at avtalen med EU har tredd i kraft. Vi legger opp til at kuttene skal skje i Norge, sier Elvestuen.

Fra før er Norge med i EUs kvotesystem for bedrifter, som setter et tak på utslipp. Dette taket vil bli senket år for år og skal redusere de samlede europeiske utslippene fra industri, olje og gassproduksjon med 43 prosent innen 2030.

Avtalen forankres i EØS-avtalens protokoll om frivillig samarbeid. Det gjør den ifølge regjeringen ikke mindre forpliktende, men gjør Norge ikke uten videre må samarbeide etter 2030.