De svært gode vindressursene i nord, som her på Raggovidda, er ikke nok vektlagt, mener Norwea. Foto: Bjarne Riesto

Norwea advarer mot kapitalflukt

Hvis ikke konsesjonsbehandlingen snart starter opp igjen.
Onsdag, 2 oktober, 2019 - 22:28

I sitt høringsinnspill til nasjonal ramme for vindkraft ber Norsk vindkraftforening (Norwea) om at konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker starter opp igjen «snarest». Siden 15. april har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stoppet behandlingen av vindkraft-søknader.

«Etter investeringene i elsertifikatmarkedet er mangel på endelige konsesjoner, snarere enn markedsmessige eller miljømessige hensyn, i ferd med å bli den største flaskehalsen for utbygging av vindkraft», skriver Norwea.

«Resultatet kan i verste fall bli kapitalflukt og kompetanseforvitring i industrien så vel som hos myndighetene. Det er ikke samfunnsmessig ønskelig med for store opphold i aktørenes aktiviteter knyttet til konsesjonsarbeid», skriver Norwea. 

Bransjeorganisasjonen ber derfor om at NVE fortsetter sitt arbeid med å behandle meldinger og konsesjonssøknader, selv om endelig konsesjonsvedtak først fattes etter at nasjonal ramme er behandlet. 

Ber om rask konklusjon

Norwea skriver at usikkerheten om utfallet av prosessen med nasjonal ramme allerede har vist seg problematisk både for utbyggerne, kraftkunder og vertskommuner.

«Det er derfor av stor betydning at OED konkluderer om nasjonal ramme så snart som mulig», heter det i uttalelsen. 

Norwea ønsker som tidligere varslet, og i likhet med mange andre i bransjen  – men til forskjell fra Statnett – at kartet som peker ut vindkraftområder skal utgå, siden de mener det skjerper konflikten i kommunene hvor vindkraften skal bygges.

Uklar vekting

Organisasjonen skriver at det tidvis er uklart hvordan NVE har vektet viktige forhold mot hverandre, og at følgende vurderinger ikke er holdbare og bør revurderes:

– De svært gode vindressursene i Nord-Norge er ikke tillagt tilstrekkelig vekt.

– Nettsituasjonen da forslaget til nasjonal ramme ble fremlagt, er tillagt for stor vekt. Statnett lanserte 28.03.19 en utbyggingsplan som skisserer at det blir bedre nettkapasitet nordpå enn det som legges til grunn ved utpekingen av de 13 områdene, hvor kun ett område i Nord-Norge kom med.

– Potensialet for avbøtende tiltak i forbindelse med eksempelvis reindrift burde vært tillagt større vekt, med de konsekvenser det har for behandling av fremtidige konsesjoner.

– Det må også tas hensyn til mulighet for næringsutvikling som kan utnytte vindkraften lokalt uten å belaste nettet. Fremstilling av hydrogen er et eksempel på slik næringsutvikling.

Etterlyser forutsigbarhet

Energi Norge har også levert høringsuttalelse, og også de anbefaler å ikke peke ut kartområder hvor vindkraft kan bygges. De er også enige med Norwea i at kunnskapsgrunnlaget fra arbeidet med rammen bør videreutvikles og omsettes i forbedrede konsesjonsprosesser.

De er også enige i at konsesjonsbehandlingen må gjenopptas.

«Uavhengig av videre prosess for nasjonal ramme må NVE gjenoppta behandlingen av konsesjoner som har vært stanset siden 15. april. Dette under henvisning til forutsigbarhet og kontinuitet for forvaltning, kraftselskaper og leverandører. Regjeringen bør konkludere om nasjonal ramme så snart som mulig», skriver  Energi Norge.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.