Raggovidda vindpark. Foto: Bjarne Riesto

Hvis ikke konsesjonsbehandlingen snart starter opp igjen.

I sitt høringsinnspill til nasjonal ramme for vindkraft ber Norsk vindkraftforening (Norwea) om at konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker starter opp igjen «snarest». Siden 15. april har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stoppet behandlingen av vindkraft-søknader.

«Etter investeringene i elsertifikatmarkedet er mangel på endelige konsesjoner, snarere enn markedsmessige eller miljømessige hensyn, i ferd med å bli den største flaskehalsen for utbygging av vindkraft», skriver Norwea.

«Resultatet kan i verste fall bli kapitalflukt og kompetanseforvitring i industrien så vel som hos myndighetene. Det er ikke samfunnsmessig ønskelig med for store opphold i aktørenes aktiviteter knyttet til konsesjonsarbeid», skriver Norwea. 

Bransjeorganisasjonen ber derfor om at NVE fortsetter sitt arbeid med å behandle meldinger og konsesjonssøknader, selv om endelig konsesjonsvedtak først fattes etter at nasjonal ramme er behandlet. 

Ber om rask konklusjon

Norwea skriver at usikkerheten om utfallet av prosessen med nasjonal ramme allerede har vist seg problematisk både for utbyggerne, kraftkunder og vertskommuner.

«Det er derfor av stor betydning at OED konkluderer om nasjonal ramme så snart som mulig», heter det i uttalelsen. 

Norwea ønsker som tidligere varslet, og i likhet med mange andre i bransjen  – men til forskjell fra Statnett – at kartet som peker ut vindkraftområder skal utgå, siden de mener det skjerper konflikten i kommunene hvor vindkraften skal bygges.

Uklar vekting

Organisasjonen skriver at det tidvis er uklart hvordan NVE har vektet viktige forhold mot hverandre, og at følgende vurderinger ikke er holdbare og bør revurderes:

– De svært gode vindressursene i Nord-Norge er ikke tillagt tilstrekkelig vekt.

– Nettsituasjonen da forslaget til nasjonal ramme ble fremlagt, er tillagt for stor vekt. Statnett lanserte 28.03.19 en utbyggingsplan som skisserer at det blir bedre nettkapasitet nordpå enn det som legges til grunn ved utpekingen av de 13 områdene, hvor kun ett område i Nord-Norge kom med.

– Potensialet for avbøtende tiltak i forbindelse med eksempelvis reindrift burde vært tillagt større vekt, med de konsekvenser det har for behandling av fremtidige konsesjoner.

– Det må også tas hensyn til mulighet for næringsutvikling som kan utnytte vindkraften lokalt uten å belaste nettet. Fremstilling av hydrogen er et eksempel på slik næringsutvikling.

Etterlyser forutsigbarhet

Energi Norge har også levert høringsuttalelse, og også de anbefaler å ikke peke ut kartområder hvor vindkraft kan bygges. De er også enige med Norwea i at kunnskapsgrunnlaget fra arbeidet med rammen bør videreutvikles og omsettes i forbedrede konsesjonsprosesser.

De er også enige i at konsesjonsbehandlingen må gjenopptas.

«Uavhengig av videre prosess for nasjonal ramme må NVE gjenoppta behandlingen av konsesjoner som har vært stanset siden 15. april. Dette under henvisning til forutsigbarhet og kontinuitet for forvaltning, kraftselskaper og leverandører. Regjeringen bør konkludere om nasjonal ramme så snart som mulig», skriver  Energi Norge.