Seniorrådgiver Ole-Petter Kordahl i NVE snakket om fremtidens nettregulering på Norges energidager. Foto: Øyvind Lie

I fremtiden kan nettselskapenes effektivitet måles ut fra hvor nettet burde vært bygget, og om selskapene burde droppet en linje fremfor å bygge.

I NVEs effektivitetsanalyser måles nettselskapenes ressursbruk. Selskapene som gjør oppgavene til den laveste kostnaden, fremstår som effektive.

Oppgavene beskrives med tre variabler: antall kunder, antall kilometer nett og antall nettstasjoner. Men sammensetningen av kunder og oppgavene nettselskapene må utføre, er i ferd med å endre seg og bli mer ulike. Det gjør det vanskeligere å sammenligne mellom selskapene.

I dagens regelverk korrigerer NVE for 13 ulike geografiske forhold. Systemet tar imidlertid ikke høyde for at noen selskaper transporterer mer effekt over en lengre avstand enn andre.

Effektavstand

– Vårt mål er å finne en opp- gavebeskrivelse som bedre fanger opp kundenes etterspørsel. Vår løsning er konseptet «effektavstand», hvor vi ser på effekt og avstand i en sammensatt variabel, som en kostnadsfunksjon, sa seniorrådgiver Ole-Petter Kordahl i NVE i et innlegg på Norges energidager på Fornebu for to uker siden.

Han påpekte at kostnaden ikke dobles om man dobler effektleveransen. Hvor mye man skal regne med at kostnaden øker, arbeider et forskningsprosjekt i NVE nå med å finne ut.

Teoretisk nett

NVE har bedt Thema Consulting Group utvikle metoder for å beregne effektavstand. Rapporten offentliggjøres i november. Da skal man løsrive seg fra det utbygde nettet og de geografiske, topografiske, topologiske og historiske grunnene for plasseringen av nettet.

– Noe av formålet vårt som regulator er å prøve å finne en oppgavebeskrivelse som er mer uavhengig av hvordan nettselskapene har løst sin oppgave, men som er knyttet til den underliggende etterspørselen og oppgaven nettselskapene må løse, sa Kordahl.

Thema har derfor sett på muligheten for å lage et nytt nett, et «teoretisk nett». Utgangspunktet er at man kjenner den geografiske plasseringen for innmating og uttak. Basert på disse punktene kan det trekkes opp forbindelser eller nett.

–  Hvordan det trekkes opp, bestemmes av algoritmer.  Thema har sett på flere metoder for hvordan algoritmene kan utformes, sa Kordahl.

Krever justering

Thema går enda et skritt lenger, og ser på et alternativ kalt  «statistisk avstand».

– Innmating og uttak brukes her kun som et utgangspunkt for å si noe om den geografiske fordelingen og etterspørselen. Basert på innmatingspunktene og forbrukspunktene kan det trekkes avstander og vinkler for å finne et teoretisk mål på avstand, sa Kordahl.

Fordelene med de to alterna tivene er ifølge Kordahl at de stiller mindre krav til data, og i større grad finner resultater som er løsrevet fra hvordan nettselskapene løser sine oppgaver.

– Ulempene er at metodene ikke tar hensyn til geografi, topologi, topografi osv, og at en anvendelse sannsynligvis krever at et annet trinn i etterkant må justere for disse forholdene, sa Kordahl.

Ikke konkludert

NVE vil arbeide videre med ut- redningen neste år, og har som mål å regne seg fram til effektavstandene i løpet av 2021.

– Risikerer dere ikke at det blir urettferdig hvis man straffer selskaper med mye nett som er bygget på litt feil steder?

– Anvendelsen av dette er fortsatt noe vi ikke har konkludert med. En metode er å bruke det faktiske nettet som utgangspunkt, men å se på forskjellene mellom det faktiske nettet og de andre alternativene, og hvordan forskjellene her varierer mellom nettselskapene. Foreløpige funn tilsier at dette konstruerte, teoretiske nettet for noen selskaper vil være mer ulikt det utbygde nettet.

Alternativer til nett

– Da vil de bli vektet som mindre effektive på grunn av det?

– Da får de en kortere avstand enn de egentlig har, og fremstår som mindre effektive av den grunn. Men akkurat hvordan dette vil se ut, er for tidlig å si. Dette er et forskningsprosjekt, understreker Kordahl.

– Tror du dette vil bli tatt hensyn til i fremtiden?

– Jeg tror at reguleringen i fremtiden vil ta utgangspunkt i oppgavebeskrivelsen som er mer knyttet til den faktiske etterspørselen, og ikke hvordan nettselskapet har løst dette. Det å bygge nett er jo bare én løsning, det finnes andre løsninger for å dekke eller løse etterspørselsbehovet, og det kommer vi til å integrere i våre modeller, sier Kordahl.