mast
Illustrasjonsfoto.

Mener innspillet om likere nettleie bryter med flere av medlemmenes syn.

I et felles brev til NVE går de to selskapene svært kritiske til Energi Norges innspill til direktoratet om likere nettleie.

«Innspillet er etter vårt syn ikke i tråd med synet til flere av energiselskapene som er medlemmer av Energi Norge. Innspillet kan derfor ikke leses som et forankret og omforent syn for Energi Norges medlemsmasse», skriver selskapene brevet, som Energiteknikk har sett.

«Påstander uten dokumentasjon»

Ifølge brevet kommer Energi Norge, støttet av Oslo Economics, med «en rekke påstander som langt på veg er uten dokumentasjon, blant annet påstand om vesentlig svekkelse av insentiver til effektiv drift dersom utjevningsordninger blir innført»

Det er videre en «stor mangel» i Energi Norges innspill at det er en ren kostnadsbasert tilnærming, og at det konsekvent bruker begrepet utjevning indirekte som negativt.

Selskapene hadde forventet at Energi Norge hadde omtalt svakhetene i dagens nettleieregime og ulike rammevilkårsforhold som medfører naturlige forskjeller i kostnadsbase og som i liten grad er påvirkbare.

Svært uenige

Ifølge brevet gir Energi Norge inntrykk av at nettleieordningen ikke har svakheter og at justeringer av den vil være negativt.

Selskapene mener at en «rettferdig nettleieordning» er et vesentlig mer nyansert og presist begrep enn «nettleieutjevning».

De viser til at store deler av landet i dag betaler en nettleie som ligger betydelig over gjennomsnittet i landet. For mange av kundene er bakgrunnen for den høye nettleia at de ligger i områder med et stort potensial for ny fornybar kraftproduksjon.

«Nå er disse kundene med på å betale en uforholdsmessig stor del av Norges fornybarsatsing», skriver selskapene.

De er «svært uenige» når Energi Norge slår fast at utjevning av nettleia svekker selskapers og deres eiers insentiver til effektivisering.

Burde forvente mer

SFE understreker at høy nettleie svært ofte kan skyldes forhold som ligger utenfor nettselskapets kontroll. Da kan ikke selskapene tilby kundene sine en gjennomsnittlig nettleie, til tross for en effektivitet på 100 prosent. Og kundene kan heller ikke velge et nytt nettselskap.

Prissignalene i slike tilfeller er ifølge selskapene direkte misvisende.

«Faktisk vil nettleienivået i slike tilfeller, stikk i strid med Energi Norges påstand, svekke legitimiteten i ny fornybar kraftproduksjon, samt omdømme til både selskap og bransje. Og, det kan i tillegg gjøre det vanskeligere å nå målet om et fornybart og fullelektrisk samfunn», heter det i brevet.

De mener man burde forvente «en større grad av kunnskapsbasert tilnærming når det gjelder kostnadsstruktur i bransjen og påpekning av svakheter i dagens nettleiemodell» enn det som går fram i rapporten fra Oslo Economics.