Illustrasjonsfoto: Otre/Wikimedia Commons

Et NVE-forslag kan gjøre inntektene fra systemdrift 750 millioner kroner lavere enn kostnadene de neste fire årene, advarer Statnett.

NVE har foreslått at systemdriftskostnader skal inngå i Statnetts inntektsramme på samme måte som andre driftskostnader, med en normandel justert etter NVEs vurdering av foretakets effektivitet.

Dersom Statnett ikke får topp effektivitetsscore i målingen av nettvirksomheten, vil selskapet da ikke få dekket systemdriftskostnadene.

I dag inngår 40 prosent av de faktiske systemdriftskostnadene i inntektsrammen, mens 60 prosent er basert på en norm fastsatt på bakgrunn av Statnetts prognoser for fremtidige systemdriftskostnader.

«Irrasjonelle incentiver»

Statnett er kritisk til endringsforslaget. Selskapet mener kostnadsdekning er hensiktsmessig, siden systemansvarlig skal maksimere total nytte fra kraftsystemet.

«Statnett m ener at incentivregulering er uheldig fordi det gir systemansvarlig incentiver til å gjøre bedriftsøkonomiske valg fremfor det som er best for samfunnet», skriver Statnett i et høringsinnspill som Energiteknikk har sett, og påpeker at incentivregulering også åpner for spekulasjoner rundt systemansvarligs disposisjoner.

Statnett mener incentivregulering gir «samfunnsmessig irrasjonelle incentiver», og at det ville vært bedre å basere systemdriften på tett oppfølging og dialog med NVE.

NVE har foreslått at systemdriftskostnadene skal inngå i inntektsrammen med et tidsetterslep på to år. Statnett er kritisk til det, siden systemdriftskostnadene ifølge selskapets prognoser ligger an til å øke sprangvis, og at nivåøkningene vil være varige. Bakgrunnen er idriftsettelse av nye utenlandsforbindelse, utfasing av kjernekraft og mer uregulerbar kraft i markedet.

750 millioner

Et tidsetterslep vil derfor gi en avstand mellom inntekter og kostnader som svekker Statnetts resultat, påpeker selskapet.

Dersom NVEs forslag benyttes på perioden 2005-2018, ville inntektene ha vært over 400 millioner kroner lavere enn kostandene, skriver Statnett. I årene som kommer, ventes systemdriftskostnadene å øke. De neste fire årene tilsier Statnetts prognoser at virkningen fra tidsetterslepet alene vil være at inntektene blir 750 millioner kroner lavere enn kostnadene.

«Systemansvarliges oppgave er å legge til rette for et kraftmarked som fungerer samfunnsmessig rasjonelt. Statnett mener at incentivregulering av systemdriftskostnadene ikke støtter opp under dette», skriver Statnett.