Illustrasjonsfoto: Leif Jönsson/Mostphotos

«Det er trolig ikke lønnsomt å legge til rette for å kunne transportere store mengder vindkraft», skriver Statnett i sin nye nettutviklingsplan.

Selv store nettiltak, som for eksempel en helt ny 420 kV-ledning fra der vindkraften bygges til det sterke nettet i Sør-Norge, vil kun legge til rette for en moderat utbygging av vindkraft i et nasjonalt perspektiv, går det fram av planen, som ble lagt fram tirsdag.

«Vi ser også at en økende andel av den direkte markedsnytten tilfaller utlandet når prisforskjellene i Norge reduseres mye», skriver Statnett.

Etter hvert som kapasiteten øker, kommer nemlig mer av nytten som flaskehalsinntekt mot utlandet og mindre som bedret bytteforhold. Siden flaskehalsinntektene deles med våre handelspartnere, bidrar dette til at andelen av nytte som tilfaller Norge avtar, forklarer Statnett.

Store tap

Som grunnlag for sitt syn har Statnett laget rapporten Analyse av transportkanaler, som ble offentliggjort sammen med nettutviklingsplanen.

Utover i tid ser Statnett at den enorme utbyggingen av vindkraft og solkraft i Nord-Europa reduserer verdien av vindkraft også i Norge.

Videre påpeker de at det er knyttet relativt store tap til overføring av kraft over store avstander.

«Når vi tar hensyn til de store kostnadene som er forbundet med å bygge nye ledninger fra nord til sør, blir dette et lite sannsynlig scenario», skriver Statnett.

Samordne produksjon og forbruk

Derimot virker det ifølge Statnett fornuftig å samordne utviklingen av forbruk og produksjon slik at de regionale ubalansene holdes på et mer moderat nivå.

«Her vil dynamikken i markedet og dagens prisområder gi et sentralt bidrag», skriver Statnett i studien.

I planen skriver Statnett også at det er «lav markedsnytte av å bygge bort flaskehalser nord-sør». Ifølge Statnett er kostnadene med å ha til dels store prisforskjeller i det norske nettet i de fleste tilfeller relativt små.

Det blir imidlertid behov for regionale forsterkninger i hele landet, og spesielt rundt de store byene, ifølge Statnett.

I nettutviklingsplanen gikk det også fram at Statnett i gjennomsnitt vil bruke 4-6 milliarder kroner i året mellom 2020 og 2024, ned fra et historisk høyt nivå på 9,8 milliarder kroner i 2018, da de brukte mye penger på å bygge kabler til England og Tyskland.