Kullkraftverk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».

Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene og vil også kunne føre til raskere utvikling av karbonfangst- og lagring som klimateknologi, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Enigheten kom i stand fredag, da partene ble enige om å tillate midlertidig bruk av endringen til protokollen fra 2009 som tillater eksport av CO2 for lagringsformål.

Forslaget ble fremmet av Nederland og Norge i august og Storbritannia sluttet seg til i oktober.

– Dette er en milepæl i arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge,  sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg i meldingen.

At en nå kan trandsportere CO2 over landegrensene, er avgjørende for å det norske CO2-lageret i Nordsjøen på plass, ifølge Freiberg.

– Uten globale kunder ville det være skattebetalerne som måtte ha tatt hele regningen og vært en barriere som kunne stoppet prosjektet. At man nå med internasjonal rett på sin side kan videreutvikle det norske fullskalaprosjektet, gir selskapene et helt annet grunnlag for ambisjonen om en infrastruktur for transport og lagring av CO2 i Nordsjøen. Med dette er en viktig forutsetning for de framtidige finansieringsmodellene for CO2-håndtering på plass, sier Freiberg.

Londonprotokollen er en global avtale som regulerer dumping av avfall til havs. Endringen fra 2009 som tillater eksport av CO2 til permanent lagringsformål offshore, vil tre formelt i kraft når to tredjedeler av partene til protokollen har ratifisert den nasjonalt. Per dags dato har protokollen 53 parter. Norge vil fortsette å oppfordre partene til protokollen til å ratifisere endringen, med sikte på formell ikrafttredelse så snart som mulig, skriver OED.