nett
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.

Som Energiteknikk har skrevet, har NVE varslet at 132 kV-forbindelsen mellom Minne og Charlottenberg skal forbli transmisjonsnett, selv om både Statnett og dagens eiere, Eidsiva, ønsker omklassifisering til distribusjonsnett.

NVEs varsel begrunnes med at nettet inngår ved fastsettelsen av kapasiteten i døgnmarkedet mellom budområdene NO1 og SE3.

Et vevdtak vil innebære at Eidsiva må selge nettet til Statnett, siden nye regler gjør at det kun er Statnett som kan eie transmisjonsnett.

Charlottenberg ligger like over grensen fra Magnor sør i Hedmark.

Mindre rasjonell drift

I et brev til NVE, som Energiteknikk har sett, skriver Statnett at de tar varselet om vedtak til etterretning. Samtidig advarer de mot konsekvensene.

«Et slik vedtak vil få konsekvenser i form av mindre rasjonell drift og økte kostnader både i regional- og transmisjonsnettet», skriver Statnett.

Kravet om at Statnett skal overta eierskapet vil medføre delt eierskap i tre av fem stasjoner. De fem stasjonene har kun et fåtall felt, noe som medfører at investeringene for nødvendige tekniske systemer samt kommunikasjon etc. blir relativt høy, skriver Statnett.

Eidsiva vil ha behov for det eksisterende kontrollanlegget for å kunne styre sine anlegg, som ikke inngår i transmisjonsnettet. Det utløser investeringsbehov for Statnett i form av nye kontroll- og hjelpeanlegg, blant annet kommunikasjonsutstyr og IKT-utstyr for anleggene i transmisjonsnettet.

150-200 millioner

Innplassering av tekniske systemer og nødstrømsanlegg etc. vil også kreve investeringer.

«Statnett har grovt anslått nødvendig investeringsbehov til 150-200 millioner kroner, forutsatt at større tiltak kun blir nødvendig i tre av stasjonene», skriver selskapet.

Nødvendige tiltak for å drifte anleggene vil i tillegg kunne føre til at nåværende kontrollanlegg må fases ut før endt teknisk levetid, ifølge Statnett.