Kjell-Børge Freiberg vil ikke legge føringer på Statnett om hva de skal vektlegge i salget av sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal. Foto: Frp

«Statnett som eier av nettet står fritt til å selge til det eller de selskapene de ønsker», svarer energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Det skriftlige svaret kommer på spørsmål fra stortingspolitikerne Roger Magne Osen (A) og Jenny Klinge (Sp) om Statnetts intensjonsavtale om å selge alt sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal til Mørenett.

Neas og andre kraftselskaper på Nordmøre og i Romsdal har kritisert planene og krevd politisk behandling av saken, og fått fylkeskommunen med seg.

Begrunnelsene har blant annet vært frykt for høyere nettleie og dårligere driftssikkerhet.

Ingen føringer

Men i sitt svar, gir Freiberg Statnett støtte.

«Departementet har ikke lagt noen føringer til Statnett om hva de skal vektlegge ved et eventuelt salg», skriver Freiberg.

Freiberg skriver at OED er kjent med at Statnett har inngått en intensjonsavtale med Mørenett om å selge alle sine 132 kV nettanlegg i Møre og Romsdal til dem.

Opp til Statnett

Han viser også til at Statnett begrunner sin beslutning om å selge til Mørenett med at de ikke ønsker ytterligere oppdeling av nettet innenfor Møre og Romsdal av drifts- og utviklingsmessige forhold.

«Som eier av nettanleggene er det opp til Statnett å gjøre denne vurderingen. Dette er en helhetsvurdering, herunder at et salg til Mørenett representerer den laveste gjennomføringsrisikoen», skriver Freiberg.

Han påpeker imidlertid at en overdragelse av nettet vil innebære at Statnett må sende en søknad til NVE om overføring av konsesjoner.

«I en slik prosess vil de måtte redegjøre for salget og NVE vil vurdere ulike sider ved en overdragelse til ny eier», skriver Freiberg.

Trenger ikke selge

EU-regler slår fast at kun transmisjonssystemoperatører, som Statnett, får eie transmisjonsnett. Regelverket pålegger ikke Statnett å selge sitt distribusjonsnett, men salget skjer fordi Statnett ønsker å selge nettet som en del av sin strategi.

Hvorvidt de eksisterende nettanlegg på 132 kV skal defineres som transmisjonsnett eller regionalnett, avgjøres av NVE. Statnett sendte en søknad til NVE i 2017 om å få anleggene i Møre og Romsdal omklassifisert. NVE behandler søknadene, og avhengig av om anleggene omklassifiseres, kan Statnett selge anleggene. Dersom vedtaket fra NVE blir påklaget er OED klageinstans, påpeker Freiberg.