nve bygget
NVE-bygget på Majorstua i Oslo.

Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.

Med jevne mellomrom har det de siste årene komme påstander om at NVE driver kryss-subsidiering mellom sin forvaltningsvirksomhet og oppdragsvirksomhet. I rapporten analyseselskapet har skrevet på oppdrag av Olje- og energidepartementet avvises dette.

«Vi har ikke indikasjoner på at NVE kryss-subsidierer oppdragsvirksomheten. Derimot synes oppdragsvirksomheten å gi et overskudd som gir flere stillinger i forvaltningen», heter det i rapporten.

Større fordeler enn ulemper

Formålet med rapporten har vært å vurdere fordeler og ulemper med oppdragsvirksomheten med tanke på hvordan den påvirker NVEs forvaltningsoppgaver, myndighetsroller og måloppnåelse, og konkurransen i markedet og tilbudet av hydrologiske tjenester.

«Vi konkluderer med at oppdragsvirksomheten har større fordeler enn ulemper innenfor alle de ulike tjenesteområdene, noe som kommer både forvaltningen og det øvrige samfunnet til gode», skriver Oslo Economics.

Oppdragsvirksomheten øker ifølge rapporten NVEs evne til å utføre sine forvaltningsoppgaver og myndighetsroller, og dermed oppfylle sine mål.

Samtidig bidrar NVEs tilstedeværelse i markedene til å sikre tilgjengelighet av etterspurte tjenester, med høyere kvalitet og til lavere priser.

Synergier

Fordelene med oppdragsvirksomheten har bakgrunn i de synergiene som oppstår fordi NVEs oppdragsvirksomhet i stor grad består av tjenester som også utføres som forvaltningsoppgaver.

«NVE besitter en betydelig kompetanse innen sine forvaltningsområder som det er fordelaktig at andre får tilgang til. Oppdragene gir mulighet for NVE til å utnytte denne kompetansen effektivt og samtidig opparbeide mer operativ erfaring og kompetanse som kan anvendes inn i forvaltningen», heter det i rapporten.

Det oppstår dessuten effektivitetsgevinster som følge av stordrifts- og skalafordeler mellom forvaltningsvirksomhet og oppdragsvirksomhet.

Dette gir både grunnlag for mer effektiv gjennomføring av forvaltningsoppgaver, og billigere og bedre tjenester i markedet.

God datakvalitet

Oppdragsvirksomheten bidrar også til å sikre tilgang til og god kvalitet på ulike typer hydrologiske data, som er viktig for NVE og andre aktører. 

Stillingene som er finansiert av oppdragsvirksomheten gir også økt grunnbemanning i Hydrologisk avdeling, og dermed mer personell for driften av NVEs varslingstjenester, og i situasjoner med høy arbeidsbelastning blant annet som følge av flom.

Når det gjelder virkningen på markedene har NVE ifølge Oslo Economics en dominerende posisjon i flere av disse.

Men vurderingen er at de fleste aktuelle markedene er svært små og lite attraktive for andre aktører, og at det ville være krevende for disse å levere tjenester mer effektivt enn NVE som følge av betydelige stordrifts- og skalafordeler.

Rollekonflikter

Når det gjelder potensielle rollekonflikter mener Oslo Economics at disse er redusert etter at NVE i flere omganger har gjort innstramminger i rammene for oppdragsvirksomhet.

Likevel gjenstår noen potensielle rollekonflikter spesielt i forbindelse med forvaltningsoppgaver og oppdrag som omhandler hydrologiske målinger. Rollekonfliktene kan oppstå fordi Hydrologisk avdeling har en rådgivende rolle i forbindelse med ileggelse av hydrologiske pålegg, deretter kan tilby å utføre de pålagte målingene som oppdrag, og til slutt bistå Miljøtilsynet i å føre tilsyn med målingene.

«Selv om vi identifiserer rollekonflikter, synes de praktiske ulempene knyttet til disse å være begrensede. Vi kan ikke se at rollekonfliktene er så store at de oppveier fordelene med oppdragsvirksomheten», heter det i rapporten.

Foreslår endringer

Rapporten tar også til orde for å vurdere om enkelte av oppgavene som i dag utføres som oppdrag, bør omgjøres til forvaltningsoppgaver, slik at det formelle ansvaret for disse overføres til NVE som kan gjennomføre disse selv eller sette ut hele eller deler av arbeidet.

Det gjelder spesielt oppdrag knyttet til gjennomføring av vannføringsmålinger der det i dag er bekymring om hvordan NVEs synkende oppdragsmengde påvirker datakvaliteten i den nasjonale hydrologiske databasen, og hvor det er flere potensielle rollekonflikter mellom forvaltningsoppgavene og oppdragsvirksomheten.

Det bør ifølge rapporten også vurderes om det formelle ansvaret for innhenting av hydrologiske data i sin helhet burde ligge hos NVE, fremfor at deler av ansvaret ligger på regulanter som gis pålegg om å utføre hydrologiske målinger.

Det vil fjerne rollekonfliktene som er til stede i dag ettersom det ikke lenger vil være behov for å ilegge pålegg eller føre tilsyn med at disse overholdes.

Utydelige grensedragninger

I dag er det enkelte tjenester knyttet til de hydrologiske målingene som markedsaktørene i realiteten er pålagt å kjøpe fra NVE. Dette gjelder kontroll, korreksjon og lagring av hydrologiske data.

Dersom dette fortsatt skal være tjenester som regulantene er pålagt å kjøpe, bør det ifølge rapporten defineres som forvaltningsoppdrag og for eksempel finansieres over gebyr.

«I dag faktureres dette som oppdrag, noe som bidrar til utydelige grensedragninger mellom NVE som forvalter og oppdragsgiver», heter det i rapporten.