havvind
Illustrasjonsfoto: Equinor

Og i deler av Sørlige Nordsjø II.

Som Energiteknikk skrev i forrige uke, er Sametinget kritisk til Olje- og energidepartementets forslag om å åpne området Sandskallen-Sørøya Nord nordvest av Hammerfest for havvind-utbygging.

Nå får de støtte fra Havforskningsinstituttet.

Gyteområde

Instituttet påpeker i sitt høringsinnspil at området ligger inntil et av verdens nordligste registrerte korallrev og innenfor et gyteområde for lodde og for gytevandringsruter for nord-østarktisk torsk, som begge er nøkkelarter i Barentshavsystemet.

«Lodde er en bunngytende fisk som derfor vil kunne være spesielt sårbar overfor fysisk påvirkning fra havvindanlegg. Havforskningsinstituttet fraråder vindkraftutbygging i dette området, primært på bakgrunn av at området overlapper med gytefelt for lodde og gytevandringsruter for torsk», skriver instituttet i sin høringsuttalelse.

Havforskningsinstituttet fraråder også utbygging for de delene av området Sørlige Nordsjø II som overlapper med gyteområder for tobis og torsk.

«Tobis er en bunntilknyttet nøkkelart i Nordsjøen med begrensede geografiske gyteområder. Arten er sårbar og utsettes allerede for høy menneskelig belastning fra fiske og petroleumsvirksomhet», skriver instituttet i sin uttalelse.

Bråk

Når det gjelder torsken, bruker den lyd under gyting, som kan gjøre den spesielt sårbar for kontinuerlig støy i driftsfasen.

Instituttet er åpen for utbygging på de delene av Sørlige Nordsjø II utenfor disse gyteområdene.

Det har heller ikke noe imot utbygging på Utsira Nord.