havvind
Foto: Michael Halberg/Mostphotos

Foreslår PUD og kompetansekrav som i petroleumsnæringen.

Forskriften til havenergiloven har nå vært på høring, og Norsk vindkraftforening (Norwea) kommer i sitt innspill med flere forslag til forbedringer.

Bransjeorganisasjonen mener det er viktig at en bred gruppe selskaper får mulighet til å utvikle prosjekter og utvikle forretningsmodeller for havbasert vindkraft, samtidig som statens rolle som grunneier til havs ivaretas og ubrukte konsesjoner til havbasert vindkraft ikke binder areal i norske farvann. 

Kompetansekrav

Norwea er imidlertid «bekymret over at det fremstår uklart på hvilken bakgrunn Departementet eventuelt skal kunne sortere mellom aktører, og hvordan man skal prioritere mellom meldinger».

Dersom OED mener det er behov for å introdusere en form for kompetansekrav i håndteringen av meldinger, skriver Norwea at de har fått innspill om at tilsvarende kriterier som benyttes i rammeverket for petroleumsvirksomhet kan gjøres relevante for meldingsbehandlingen for vindprosjekter.

«Sorteringen av meldinger må skje på grunnlag av objektive, ikke-diskriminerende og kjente vilkår basert på søkerens tekniske kompetanse og kapasitet til å gjennomføre det programmet som fastsettes», skriver Norwea.

Ønsker fleksibilitet

Organisasjonen støtter intensjonen med å gi OED kontroll med utviklingstakten i enkeltsaker, og støtter forslaget om å gi departementet stor frihet til å justere konsekvensutredningsprogram i tid og utforming.

«Imidlertid mener vi forslaget til konsesjonsgang slik den foreligger kan være problematisk fordi en tidsfrist mellom konsesjonsvedtak til kraftsetting av anlegget uten mulighet for tilpasning på prosjektbasis i praksis kan føre til en ineffektiv utnyttelse av ressursen», skriver Norwea.

Samtidig kan manglende fleksibilitet i utviklingsløpet fra konsesjon føre til uhensiktsmessige hindringer for en modulær utbygging av store prosjekter og den forutsigbarheten som da er nødvendig.

Norwea ønsker derfor at konsesjonssystemet gir større rom for tilpasning av tidsfrister på prosjektbasis. 

PUD

Et økt rom for å fastsette prosjektbaserte utbyggingsplaner etter konsesjon bør ifølge Norwea virke sammen med at departementet øker kontrollen med prosjektutviklingen.

«Norwea mener at man ivaretar hensynet til aktivitetsplikt for vedtatte konsesjoner, samtidig som man får et system som gir bedre muligheter for å utforske optimale forretningsmodeller for utbygging og drift dersom konsesjon betinges av at Departementet og konsesjonshaver kan enes om en utbyggingsplan (PUD) i forlengelsen av konsesjonsvedtaket», skriver Norwea.

PUD står for «plan for utbygging og drift», og er måten OED regulerer petroleumsutbyggingene på sokkelen.

En PUD kan ifølge Norwea inneholde kvalifiserte tidsfrister i tilfeller der fremdriften i prosjektet bygger på utvikling utenfor tiltakshavers eller departementets kontroll. Dersom departementet og tiltakshaver ikke kan enes om fremdriftsplan innen fristen, vil departementet på egenhånd fastsette en fremdriftsplan som inneholder tidsfrister for igangsetting og gjennomføring av tiltak, foreslår Norwea.

Moden teknologi

Organisasjonen tar også opp en rekke andre spørsmål i sitt høringsinnspill, blant annet om at det bør bli lettere enn OED foreslår å la kommuner få godkjenne havvindkraft nært land, slik Energiteknikk tidligere har omtalt.

Norwea påpeker også at det er positivt at demonstrasjonsprosjekter kan gis en forenklet behandling.

«Imidlertid er det viktig at man gjør en helhetsvurdering for å sikre at demonstrasjonsanlegg ikke kommer i konflikt med prosjekter i kommersiell skala. Norwea vurderer det slik at behovet for demonstrasjonsprosjekter for vindkraft er begrenset; ettersom havbasert vindkraft stort sett dreier seg om «proven technology» vil utfordringen være å demonstrere skalafordeler i anlegg i en størrelse som uten videre vil havne utenfor unntaksbestemmelsen etter de kriteriene Departementet foreslår», skriver Norwea.