Hydro Høyanger
Hydro har advart mot at omklassifisering av 132 kV-nett til distribusjonsnett kan øke nettleien for aluminiumsverket i Høyanger (bildet).

SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.

SFE Nett har tidligere søkt om å omklassifisere en rekke 132 kV nettanlegg til distribusjonsnett.

NVE var enig og fattet i desember i fjor vedtak om at disse anleggene fra 1. januar 2020 skal klassifiseres som distribusjonsnett og ikke som transmisjonsnett. Det innebærer at anleggene ikke trenger å selges til Statnett, siden det nå kun er Statnett som har lov å eie transmisjonsnett.

Hydro, Elkem og Sunnfjord Energi klaget på vedtaket. Men i et et brev Energiteknikk har sett, skriver NVE at de ikke kan se at klagene gir grunnlag for å endre vedtaket, og at de derfor sender det over til OED for endelig avgjørelse.

Høyre tariff

Bakgrunnen for vedtaket er at nettanleggene på 132 kV ikke lenger er på høyeste spenningsnivå i området etter at 420 kV-ledningen fra Ørskog til Sogndal ble bygget. Anleggene inngår ifølge NVE heller ikke i fastsettelsen av driftsmessige overføringsgrenser for transmisjonsnettet, og har ikke vesentlig betydning for driftssikkerheten i transmisjonsnettet.

Hydro la i sin klage på vedtaket vekt på at omklassifiseringen vil bidra til uforutsigbarhet og betydelig økte kostnader for Høyanger metallverk.

Sunnfjord Energi viste i sin klage til at det pågår prosesser for utjevning av nettleie og for å la inntekter fra innmating være igjen i distribusjonsnettet, og de mente en omklassifisering måtte vente til disse prosessene er avklart.

Elkem Bremanger hevdet vedtaket er basert på feilaktig lovanvendelse og at nettkundenes interesser ikke er vurdert og tatt hensyn til.

SFE Nett mente derimot at forsyningssikkerheten blir best ivaretatt dersom anleggene eies og driftes av dem.

Ser kun på funksjon

NVE begrunner opprettholdelsen av sitt vedtak med at tariffmessige konsekvenser ikke skal tas hensyn til i vurderingen, og at det kun er anleggets driftsmessige funksjon som er avgjørende for om et anlegg skal være transmisjonsnett.

«Generelt vil endringer i eierskifter, investeringer, endringer i tarifferingsprinsipper mv. kunne påføre tilknyttede kunder endringer i tariffkostnadene. NVEs forvaltningspraksis innebærer at hva tariffene har vært historisk ikke vektlegges i vurdering av hva nettselskapene har anledning til å tariffere sine kunder fremover i tid», skriver NVE.

Direktoratet har kommet til samme konklusjon når det gjelder Hydros klage på omklassifisering av 132 kV-nett i Høyanger som Statnett har søkt omklassifisert.

Hydro argumenterte med at aluminiumsverket er svært sårbart for avbrudd i kraftforsyningen, og at omklassifiseringen vil føre til at det blir en liten øy av regionalanlegg som Hydro mener er lite hensiktsmessig for å ivareta forsyningssikkerheten.

En omklassifisering ville ført til at Statnett måtte overta anleggene, men også her står NVE fast på sitt vedtak og sender saken over til OED for endelig avgjørelse.