Barna i Rektorhaugen Kanvas-barnehage demonstrerer mot at Statnett vil sprenge tunnel rett utenfor gjerdet deres. Foto: Rune Skjevdal

Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.

Oslo kommune har klaget på Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak om å tillate Statnett å sprenge en 6,5 kilometer lang kabeltunnel mellom Sogn og Ulven for den nye ringforbindelsen som skal erstatte dagens gamle oljekabler.

Konsesjonen innebærer at Statnett får tverrslag på Rektorhaugen, kun få meter fra Rektorhaugen Kanvas-barnehage 300 meter nordøst for Ullevål stadion. Det blir tunnelpåslag kun 40 meter fra barnehagen.

De avbøtende tiltakene for å hindre støv- og støyproblemer oppveier ifølge kommunen ikke ulempene for barna i barnehagen, den øverigie befolkningen, naturen og kulturminnene.

Kommunen påpeker at vedtaket oppsummerer de prissatte og ikke prissatte virkningene for forsyningssikkerheten ved de vurderte utbyggingsalternativene.  Men det foreligger ifølge klagen ingen tilsvarende sammenstilling av virkninger for nærmiljøet.

«Saksbehandlngsfeil»

Rektorhaugen barnehages advokater i Steenstrup Stordrange hevder saken er mangelfullt utredet og beheftet med saksbehandlingsfeil.

De skriver at det vil bli kjørt ut 20-30 lastebillass med masser hver dag, i tillegg til inntransport av sikringsmasser og utstyr. Dermed vil barna måtte leve med omfattende anleggsarbeider tett inntil seg i over to år, deretter to år med betydelig anleggstransport.

Det vil ifølge klagen være betydelig støy, støv og luftforurensning, som vil kunne medføre helseplager hos barn og ansatte, og et utfordrende leke- og læremiljø.

Det vil også ifølge klagen oppstå betydelige sikkerhetsutfordringer, særlig i forbindelse med henting og levering.

«Tunellpåslaget vil medføre nøyaktig de konsekvenser for barnehagen som lokale og nasjonale myndigheter har forsøkt å hindre gjennom å vedta regelverk knyttet til gjennomføring av anleggsarbeider og plassering og drift av barnehager», heter det i klagen fra barnehagen.

Statnett hevder i sin søknad at arbeidene kan gjennomføres innenfor de de gjeldende grenseverdiene. NVE har konkludert med at støytiltak vil hjelpe, men ifølge klagen hevdes det at dette ikke er godt nok dokumentert.

Oslo kommune har understreket at det ikke kan påregnes dispensasjoner fra kommunens støyforskrift.

Vil ha TBM

Både barnehagens advokat og foreldregruppa i barnehagen mener alternativet med tunnelboremaskin (TBM) er for dårlig utredet. Med TBM ville man helt sluppet tverrslag i området. 

«Statnetts kostnadsnivå er skremmende høyt både for sprengt og boret tunnel», hevder foreldregruppa i sin klage.

Statnett har tidligere anslått kostnaden til en sprengt tunnel mellom Sogn og Ulven på mellom 1050 og 1250 millioner kroner, men anslaget er nå økt til 1240-1430 millioner kroner.

Foreldrene er kritisk til at NVE i sin beslutning legger til grunn Statnetts anslag om 10-20 prosent høyere kostnad ved bruk av TBM.

«Foreldregruppen har ennå ikke sett at Statnett har utredet hva TBM-alternativet koster. Det foreligger for øvrig heller ikke en nedbryting av kostnaden ved sprengt tunnel. Denne manglende utredningen på kostnader er sterkt kritikkverdig og NVE har følgelig ikke oppfylt sin plikt til å få saken tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes», hevder foreldregruppa.

Kostnadssprekk

For å illustrere poenget viser foreldrene til arbeidene med Smestad-Sogn-tunnelen, en annen del av ringkabelprosjektet hvor byggingen allerede har kommet langt.

«I Statnetts konsesjonssøknad for kabeltunnelen Smestad – Sogn er hele kostnaden med prosjektet oppgitt til mellom 470 og 550 millioner kroner for den 4,6 km lange tunnelen. Det viser seg imidlertid i forbindelse med NVEs behandling av kabeltunnelen mellom Sogn og Ulven at de reelle kostnadene for Smestad-Sogn-tunnelen er mellom 710 og 788 millioner – en kostnadssprekk på hele 47%! Statnett argumenterer for at stigningen skyldes “byggherrekostnader, prisstigning, byggelånsrenter etc. ” som ikke var med i konsesjonssøknaden. Her kan det stilles helt grunnleggende spørsmål til både kvalitetssikringen av kostnadstall i forkant og kostnadsoppfølging underveis», skriver foreldrene.

Foreldregruppa skriver videre at de har undersøkt gjennom direkte henvendelser til de to største TBM-leverandørene i verden, The Robbins Company og Herrenknecht, for å få budsjettoverslag på en TBM med diameter cirka 5 meter og tilhørende transportløsning av borekaks ut til Ulven.

«Kostnaden ligger på om lag 100-130 mnok. Maskinen vil kunne bore tunnelen i løpet av halvannet års tid, inklusive fullforing. Leveringstiden på maskinen er på mellom 4 og 11 måneder avhengig av om man benytter en brukt eller ny maskin. I denne tiden kan tilkomsten, påhugg og tilføringstunnel bygges. Det er følgelig ikke riktig at en TBM forsinker prosjektet, tvert imot. Det antas at TBMen kan bemannes med 8-10 mann per skift. En 4-skiftsordning vil da gi kostnader til bemanning av selve TBMen i byggeperioden på opp mot 60 årsverk, dvs ca 60 mnok. I tillegg kommer kostnader til betongsegmenter, massetransport, byggherrekostnader, innkjøp og installasjon av høyspentkabler, ledelse av operatørene, prosjektering og så videre. Dette er betydelige kostnader, men det er likevel vanskelig å se for seg at kostnadene med tunnelen skal kunne passere 800 mnok, det vil si betydelig mindre enn Statnetts overslag for en sprengt tunnel. Dertil kan det vurderes om man virkelig trenger en tunnel som er 5 meter i diameter for å henge opp et par kabler. Med TBM har man fleksibiliteten med å gå ned på diameteren, hvilket gir en billigere maskin og mindre massetransport. Konklusjonen er imidlertid den samme: Saken er ikke utredet», hevder foreldrene.

En av foreldrene i gruppen er Rune Skjevdal, daglig leder i NGK Utbygging, et selskap som har god erfaring med TBM. Skjevdal understreker overfor Energiteknikk at han kun engasjerer seg i saken som forelder.

Lekkasje

Foreldregurppa mener det er svært viktig at OED ber om tilleggsutredninger som kan belyse TBM kontra konvensjonell driving bedre.

Gruppa har vært i kontakt med fagpersoner på sprenging og tunneldriving som har sagt at innlekkasjekravet på 1 liter per minutt per 100 meter ikke er mulig med konvensjonell driving, selv med betydelig og systematisk kontinuerlig forinjisering.

«Det har aldri vært utført før. Den eneste måten å løse dette kravet på er å bruke tunnelboremaskin i lukket modus», skriver foreldregruppa.

Ifølge klagen fra gruppa velger de aller fleste tiltakshavere, også Svenska kraftnät, TBM i tettbygde strøk.

Alternativt påhugg
Alternativet med påhugg ut på selve Ullevålsletta, nærmere Ring 3, ville ifølge foreldrene medført betydelig større avstand til barnehagen, slik at de fleste problemene for barnehagen ville vært unngått.

«Statnett oppgir at dette tar 6 uker lengre tid (av totalt drøyt 4 år) og koster mer, uten at dette er forsøkt beregnet. NVE mener at fordelene med å flytte påhugget ikke forsvarer disse ulempene. Foreldregruppen mener at dette alternativet må seriøst vurderes, all den tid de fleste ulemper med påhugget da blir vesentlig mindre», skriver foreldrene.

Dersom man likevel tillater påhugg på Rektorhaugen, må arbeidene stoppes ikke bare i innsovingsperioden til voksne mellom kl. 23 og 01, men også for barn mellom kl. 10 og 14, krever foreldrene. Det vil ifølge foreldrene få store ekstrakostnader for prosjektet, som ifølge foreldrene ikke er tatt hensyn til i den økonomiske analysen.

Vannledning

Oslo kommune skriver i sin klage at de er sterkt bekymret for integriteten ved sprengning og rystelser til hovedvannledningen, som går gjennom riggområdet på Rektorhaugen. En skade på ledningen vil føre til svikt i vannforsyningen i Oslo vest og andre deler av byen, og få svært store konsekvenser, større konsekvenser enn relativt kortvarige strømbrudd som byggingen av de nye ringkablene skal hindre, argumenterer kommunen.

NVE har i et tilleggskrav til Statnetts anleggsplan krevd at Statnett lager en plan for å hindre at vannledningen blir skadet ved tunnelpåslaget ved Rektorhaugen.

NVE ønsker ikke å kommentere klagene før de har fattet vedtak. Statnett har nå fått oversendt klagene, og skal svare på dem til NVE. Statnett ønsker ikke å kommentere klagene før de har sendt sitt brev til NVE.

SOGN-ULVEN-PROSJEKTET

  • Antall kilometer: ca 6.5 km
  • Spenningsnivå: 300/420 kV
  • Forventet ferdig: 5 år etter endelig vedtak (ca. 4 år for å drive og ferdigstille tunnel, ca 1 år for kabelinstallasjon
  • Forventet kostnad: 1240-1430 millioner kroner