Kostnadene faller raskt for noen av fornybarteknologiene, påpeker energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: Øyvind Lie

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.

Fremskrittspartiets Carl I. Hagen etterlyste i et skriftlig spørsmål til energiminister Kjell-Børge Freiberg en oversikt over kostnadene per kWh for ulike produksjonstyper.

Nå er svaret klart. Kostnadene er oppgitt som energikostnad, eller LCOE (levelized cost of electricity) før skatt og avgifter.

Dyr havvind

Ifølge oversikten koster vannkraft over 10 MW 35 øre/kWh, vannkraft under 10 øre 39 øre/kWh, vindkraft på land 34 øre/kWh, vindkraft til havs 91 øre/kWh, solkraft 83 øre/kWh og gasskraft 82 øre/kWh.

I beregningen er energikostnaden for hver teknologi beregnet ut fra typiske investeringskostnader, driftskostnader og levetid med en rentesats på seks prosent.

For vannkraft er investeringskostnadene medianen for konsesjonsgitte kraftverk som ennå ikke er bygget.

For vindkraft er investeringskostnadene basert på innrapporterte kostnader fra vindkraftverkene som ble bygget i 2018.

Kostnadene for vindkraft til havs er beregnet i en modell fra IEAs samarbeid om vinidkraft.

Stoler på markedet

Kostnadene for solkraft er beregnet ut fra data om kraftverk bygget i 2018, innsamlet og publisert av Multiconsult.

Kostnadene for gasskraft har NVE beregnet ut fra en kartlegging gjennomført av Norconsult i 2014. det lagt til grunn en brenselskostnad for naturgass på 23,6 øre/kWh strøm.

Departementet understreker at fornybar kraftproduksjon er tilpasset de naturgitte forholdene for kraftproduksjon der prosjektene er, og at det vil være stor variasjon i kostnader mellom ulike prosjekter. I tillegg er det rask utvikling i kostnadene for noen av teknologiene, og det er prosjekter innen alle de fornybare teknologiene som er vesentlig billigere enn de oppgitte verdiene, understreker energiministeren.

«Markedet er etter mitt syn best egnet til å vurdere hvilke prosjekter som har livets rett. Gjennom konsesjonsprosessen legger jeg i tillegg vekt på å vurdere fordelene opp mot ulempene før det eventuelt gis konsesjon», skriver Freiberg.