Statkraft er aktive med å bygge vannkraft i utlandet, blant annet Kargi vannkraftverk i Tyrkia. Arkivfoto: Statkraft

Statkraft har undervurdert risikoen og overvurdert lønnsomheten for gasskraft og internasjonal vannkraft. For mange av de store internasjonale vannkraftprosjektene har hatt høyere sluttkostnader enn planlagt, konkluderer Riksrevisjonen.

Selv om Statkrafts samlede lønnsomhet er god, har investeringene i gasskraft og vannkraft utenfor Norden ikke tilfredsstillende lønnsomhet.

Statkraft har ifølge rapporten undervurdert risikoen og overvurdert lønnsomheten for gasskraft og internasjonal vannkraft.

Selskapet har videre ikke vært gode nok på å overholde vedtatte kostnadsestimater og planlagte tidsrammer for internasjonale vannkraftprosjekter. 

Statkraft oppnår høyere kraftsalgsinntekter enn andre norske vannkraftprodusenter, men har også høyere kostnader, påpeker Riksrevisjonen.

Det er ifølge mulig å forbedre den finansielle eierstyringen, og fastsettelsen av utbyttegrunnlaget er «komplisert og lite åpen».

For å sikre at det blir tilstrekkelig belyst at inntektene fra norske vannkraftressurser kommer samfunnet til gode, anbefaler Riksrevisjonen at Nærings- og fiskeridepartementet

  • vurderer om det kan gis mer utfyllende informasjon til Stortinget om Statkrafts investeringer i utlandet og andre strategiske satsingsområder
  • holder seg orientert om hvordan Statkraft gjennomfører investeringsprosjekter samlet sett
  • innhenter informasjon om eller gjør egne analyser av kostnadene og lønnsomheten innenfor Statkrafts norske vannkraftvirksomhet
  • sørger for en god finansiell eierstyring av Statkraft

Hele rapporten kan du lese her.