Det ser ut til å gå veien for Mørenetts planer om å overta hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.

Som Energiteknikk har skrevet, pågår det en hard kamp om 132 kV-nettet Statnett selger i Møre og Romsdal. Statnett har inngått intensjonsavtale med Mørenett om kjøp av alt det aktuelle nettet i fylket. Samtidig har Neas, Svorka, Sunndal Energi og Rauma Energi etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe deler av det samme nettet.

Statnett vil selge nettet fordi de mener det ikke lenger har rollen som transmisjonsnett etter at 420 kV-forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift.

Frykter for beredskapen

I et brev til Statnett, som Energiteknikk har sett, kritiserer Tensio salget. Å avhende anlegg i områdene Nordmøre, Romsdal og Sørvest-Trøndelag «til en aktør som ikke har noen tilstedeværelse i denne regionen, fremstår som vanskelig å forstå», skriver selskapet.

Statnetts anbefalte løsning «hensyntar etter vår vurdering verken den lokale/regionale dimensjonen, nettfaglige og beredskapsmessige hensyn, eller muligheten for å bygge opp en kompetent DSO i område Midt-Norge», skriver selskapet.

Tensio «frykter at Statnetts anbefalte løsning vil få negative konsekvenser for planlegging, beredskap, drift og koordinering av nettfunksjonene i regionen, med de negative følger det kan få for forsyningssikkerhet og driftskostnader for områdene Nordmøre, Romsdal og Trøndelag».

Tensio viser til at Møre og Romsdal fylke har etterspurt en konsekvensanalyse, med en politisk behandling før et salg gjennomføres.

Vil ha svar

Før prosessen kan gå videre ber Tensio Statnett svare på en rekke spørsmål:

• Hvilke utvalgskriterier er gjort gjeldende i salgsprosessen? 

• Har Statnett utredet konsekvenser av ulike valg og alternativer?

• Er en slik konsekvensutredning utført per komponent eller naturlig komponentgruppering?

Konkurranse

I en slik utredning vil Tensi ha belyst:

o Konkurransemessige forhold knyttet til transaksjonen og markedet, og markedspåvirkningen av Statnetts salg

o Forholdet til nettstrukturen i området – drift, planlegging og vedlikehold av gjeldende struktur samt utnyttelse og utviklingen av denne i fortsettelsen

o Administrative og organisatoriske virkninger av transaksjonen

o Økonomiske og tariffmessige konsekvenser

o Konsekvenser for operatørskap, systemdrift og fremtidig DSO-struktur

Inntil disse spørsmålene er nærmere kartlagt og konsekvensutredet, ber Neas om at prosessen stilles i bero, eventuelt at Statnett går i dialog med Nordmøre og Romsdal Regionalnett for å sikre en løsning i denne saken som «ikke slår negativt ut for kunder, næringsliv og nettaktører i Nordmøre, Romsdal og Trøndelag».

Statnett har tidlgiere svart på deler av spørsmålene overfor Energiteknikk i denne artikkelen.